Regionalt | Vargstammen i Värmlands län är fortsatt livskraftig

By on 3 juni, 2016

Resultatet från inventeringen av vargstammen i Sverige är klar och det visar ingen större förändring för Värmlands län sedan föregående inventeringssäsong. Antalet revir i landet under vintern 2015-16 har ökat, men antalet föryngringar har minskat. Detta gör att uppskattningen av antalet vargar som finns är något lägre än föregående inventering, men att vargstammen förväntas ha en fortsatt stark tillväxt.

I Värmlands län har antalet länsegna vargrevir minskat något (från 23,3 till 20,3). Det beror på att fem revir har försvunnit sedan förra vintern, varav tre genom licensjakt, och att tre revir vid norska gränsen inte längre berörde länet. Samtidigt har fem nya revir etablerats sedan förra vintern, varav tre i områden där licensjakt genomfördes 2015. Antalet vargrevir i Sverige under vintern 2015-16 har ökat något sedan föregående vinter. 

Våren 2015 föddes färre valpkullar än 2014, vilket var ett förväntat resultat av licensjakten 2015. Det förhållandevis låga antalet valpkullar kan dock inte förklaras helt med licensjakten, utan kan ha flera orsaker, däribland slumpmässiga mellanårsvariationer. Det innebär att revirkartan ser ungefär likadan ut som föregående inventeringssäsong, men att andelen revir med föryngring (valpkull) är lägre än tidigare år.

Under våren och försommaren 2016 förväntas antalet valpkullar i Värmland dock bli högre, eftersom det avgörs av antalet revir med ett intakt föräldrapar under parningsperioden på senvintern. Denna vinter fanns 20,3 revir med ett revirmarkerande par eller familjegrupp, och i de allra flesta av dessa bör valpar nu ha fötts.

Hur många vargar finns det?
Varje år görs en uppskattning av det totala antalet vargar i Sverige och Skandinavien. Det görs genom en beräkning utifrån antalet revir med föryngring (valpkull). Eftersom andelen revir med föryngring i förhållande till det totala antalet revir är lägre i år så kommer därför uppskattningen av antalet vargar också att bli lägre, samtidigt som det inte betyder att vargstammen är på väg att minska.

Metoden för att uppskatta antalet vargar är under utveckling efter uppdrag från Naturvårdsverket. Vargstammen uppskattas under vintern 2015-2016 till cirka 340 individer, och det innebär att vargstammen fortsatt har gynnsam bevarandestatus, oavsett om man utgår ifrån det tidigare fastställda referensvärdet 270 eller från det referensvärde på 300 som togs fram efter ytterligare forskning 2015.

Målsättningarna för den svenska vargstammen är att den ska ha gynnsam bevarandestatus, att tätheten av varg ska minskas där det är som tätast med vargrevir och att vargstammen ska fortsätta att sprida sig. Inventeringsresultatet analyseras nu av så väl länsstyrelserna inom det Mellersta rovdjursförvaltningsområdet som Naturvårdsverket, för att utvärdera vilka åtgärder som bör vidtas för att uppnå målsättningarna med vargförvaltningen såväl regionalt som nationellt.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login