Regionen svarar på IVO:s kritik mot vården vid äldreboenden

Av på 11 januari, 2021
Arkivbild.

Region Örebro län vidtar flera åtgärder efter kritik i en IVO-granskning av vården av äldre på särskilda boenden. IVO:s kritik behöver dock ses utifrån de förutsättningar som rådde under pandemins inledningsfas. Det menar regionen i sitt svar till IVO.

Det var under våren som Region Örebro län, tillsammans med landets övriga regioner, granskades av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, vad gäller läkarinsatser vid vård av äldre personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 på särskilda boenden. IVO:s rapport redovisades i slutet av november, och svar begärdes in senast till den 15 januari.

Viktigt att utvärdera
– Det är mycket viktigt att vården granskas och utvärderas, inte minst under en sådan här exceptionell period då en ny sjukdom slagit till med stor kraft mot stora delar av vårt samhälle, säger Karin Sundin (S), regionråd och hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande. Regionen tar IVO:s kritik på stort allvar och ser den som ett viktigt underlag för att förbättra vården och rusta oss för framtida kriser.

Stora förstärkningar i vården har gjorts
IVO:s allvarligaste kritik handlar om bristande läkartillgång på äldreboendena och brister i journalföringen. Likalydande kritik har IVO riktat mot alla regioner.

– Vården av äldre var inte rustad för en pandemi, säger Karin Sundin. Men Region Örebro län gjorde stora förstärkningar i vården på de kommunala boendena under pandemins första månader. Närsjukvårdsområdena utökade bakjourslinjerna och förstärkte genom mobila team.

Arbete pågår tillsammans med kommunerna
Nu pågår arbetet, tillsammans med länets kommuner, för att utveckla och förbättra vården på äldreboendena. Bland annat genom en översyn av hur mycket läkarresurser som ska finnas i SÄBO och genomgång av sökord och checklistor i journalsystemet.

IVO drar mycket långtgående slutsatser
IVO:s granskning av vården i Region Örebro län avsåg läkarinsatserna vid fyra av länets 69 särskilda boenden. I svaret till IVO framhåller Region Örebro att IVO dragit mycket långtgående slutsatser om den vård som givits utifrån ett litet underlag och bristande dokumentation.

Mycket få avvikelser har rapporterats
En intern genomgång av regionens och kommunernas avvikelsehantering ger inte samma bild som IVO:s rapport. Mycket få avvikelser har rapporterats kring vård av äldre med misstänkt eller bekräftad Covid-19. Genom en uppföljande enkät från regionen har sjuksköterskor inom SÄBO i länsdel Örebro och Söder tillfrågats om deras bild av läkartillgänglighet och medicinsk stöd. Där framkommer vissa problem med tillgänglighet framförallt jourtid, men också en majoritet som upplever samarbetet med regionen som mycket gott.

Hälsa | Länet
Örebronyheter

Källa: Region Örebro Län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in