RFSL och RFSL Ungdom till Folkpartiet: ta strid för asylsökande hbtq-personers rättigheter.

Av på 6 juli, 2013

Under årets almedalsvecka sätter RFSL och RFSL Ungdom fokus på asylpolitiken och asylsökande hbtq-personers rättigheter. Vi kräver att Sverige slutar utvisa hbtq-personer till förföljelse, att utlänningslagen ses över för att undanröja motstridiga formuleringar, att tillämpningen av lagstiftningen blir rättssäker och att Sverige följer UNHCR:s riktlinjer och EU:s nya asyldirektiv, som vi förbundit oss att följa.

Varje dag ställer vi frågor till dagens parti och tittar på hur aktiva de varit i asylpolitiska frågor med ett hbtq-perspektiv.

Inom ramen för kampanjen lanserar vi bloggen där vi också varje dag kommer att publicera texter av asylsökande och före detta asylsökande hbtq-personer.

För Folkpartiet har Hans Backman, riksdagsledamot med ansvar för bland annat asylpolitiken, svarat på våra frågor.

Anser ni att nuvarande lagstiftning och dess tillämpning är tillfredsställande eller vill partiet se en översyn samt ändring? Om så, hur ska lagen och/eller myndigheternas tillämpning ändras?

– Jag anser att lagstiftningen är utformad så att alla ska behandlas lika, men om det finnas problem i tillämpningen eller lagstiftningen så anser jag personligen att vi behöver se över situationen för att finna förbättringsmöjligheter. Vi måste se till att det sker en rättssäker prövning och för det krävs kunskap bland de som handlägger ärendena. Det är viktigt att vi följer upp hur lagstiftningen tillämpas, men från partiets sida finns det inga konkreta förslag på det i nuläget.

Sverige ligger enligt oss efter flera andra EU-länder vad gäller hbtq-relaterade asylskäl. Enligt rapporten Fleeing Homophobia finns andra EU-länder i vilka det är tillräckligt, åtminstone i teorin, att det finns kriminaliserande lagstiftning, för att bevilja hbtq-personer asyl. Där utreder alltså inte migrationsmyndigheterna om eller hur ofta lagarna tillämpas, vilket ofta anses vara helt avgörande enligt Migrationsverket och domstolarna. Även UNHCR:s nya riktlinjer säger att det avgörande inte ska vara om lagarna tillämpas regelbundet eller alls, utan att redan deras existens kan innebära en oacceptabel situation för hbtq-personer som kan anses utgöra förföljelse. Vad anser ni om att Sverige inte följer UNHCR:s nya riktlinjer?

– Jag tycker att vi ska beakta de synpunkter som kommer från UNHCR, och vi ska alltid se över vad av det som kan tillämpas och göra situationen bättre i Sverige. Men från Folkpartiets sida finns det idag ännu inga förslag på att göra förändringar.

Enligt ny praxis görs undantag från Dublinförordningen för minderåriga. Anser du att Sverige bör nyttja samma möjlighet till undantag och inte avvisa hbt-personer till Dublinländer där hbt inte är asylskäl?

– Sverige följer Dublinförordningen och kommer fortsätta göra det, men jag personligen tycker att det är värt att titta på sådana möjligheter för att göra läget mer rättssäkert. Att hbt-personer skyddas från att utsättas för förföljelse och trakasserier är alltid målet. Det finns alltid anledning att jobba vidare med en lagstiftning för att förbättra den ytterligare och jag tycker att det vore värt att se över denna möjlighet. Jag är beredd att försöka jobba för detta inom regeringen.

Hur tänker ditt parti arbeta för Sveriges implementering av de nya EU-direktiven (asylprocedur- och mottagandedirektivet), som ålägger medlemsländerna en skyldighet att utbilda migrationsmyndigheterna i hbt-kompetens, särskilt vad gäller tolkar och de som intervjuar asylsökande?

– Det är först och främst migrationsmyndigheterna som behöver ta till sig de nya direktiven och implementera dem. Alla EU-direktiv implementeras i Sverige och då finns det fastslagna datum för när det ska vara klart och jag utgår ifrån att implementeringen följer den tidsplanen även i detta fallet. Vi inom regeringssamarbetet kommer följa processen.

Fp är ett regeringsparti med tydlig profil i hbtq-frågor och dessutom ett starkt engagemang i asylfrågor. Hur ser du på att asylsökande hbtq-personer utvisas till länder med dödsstraff eller livstids fängelse för till exempel samkönade sexuella kontakter? Anser du att något behöver göras från lagstiftarens sida – vad då i så fall? Är ni beredda att ta strid för detta inom regeringssamarbetet?

– Jag personligen tycker att Sverige inte ska utvisa till länder där personen riskerar dödsstraff oavsett anledning till det. Vi ska inte utvisa personer som riskerar fängelsestraff, tortyr eller dödstraff på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. Folkpartiets grundsyn är att alla har rätt till sin sexuella läggning och könsidentitet samt att leva öppet och vi önskar ju att det skulle vara verklighet i hela världen, men så är inte fallet och då borde vi inte utvisa personer till länder där det inte är möjligt att vara sig själv.

Folkpartiet har motionerat i frågan om asylsökande hbtq-personers rättigheter en gång 2012 (Barbro Westerholm med flera), ingen gång 2010 eller 2011.

RFSL och RFSL Ungdom uppmanar Folkpartiet att tydligare ta strid för asylsökande hbtq-personers rättigheter i regeringssamarbetet. Lagstiftarens intentioner efterlevs inte idag och det borde upplevas som ett mycket stort problem för ett parti som är så hårt profilerat i hbtq-frågor, som Folkpartiet.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in