Risk att anknytningsärenden inte handläggs rättssäkert

Av på 25 april, 2021

Brister i arbetet med att klarlägga de sökandes identitet gör att rättssäkerheten i Migrationsverkets handläggning av så kallade anknytningsärenden inte kan garanteras. Riksrevisionen efterlyser nu åtgärder från både regeringen och Migrationsverket.

Ansökan om uppehållstillstånd för en person som vill flytta till en anhörig i Sverige kallas för anknytningsärende. Under 2020 fattade Migrationsverket beslut i drygt 39 000 sådana ärenden. Det är därmed det näst vanligaste skälet till uppehållstillstånd i Sverige. 

Riksrevisionen har granskat om Migrationsverket och utlandsmyndigheterna (svenska ambassader och konsulat) säkerställer att handläggningen av anknytningsärenden håller hög rättslig kvalitet.

Granskningen visar att det finns stora brister, framför allt i arbetet med att klarlägga den sökandes identitet. Personalen på utlandsmyndigheterna kontrollerar att den sökande har den sorts dokument som används i det aktuella landet, men inte om de är äkta – trots att det i flera länder är vanligt med förfalskade handlingar.

En förklaring är att Migrationsverket inte i tillräcklig utsträckning har försett utlandsmyndigheterna med teknisk utrustning, kompetensutveckling och vägledning för att granska äktheten i dokument och id-handlingar. Bristerna i handläggningen förvärras av att handläggarna på Migrationsverket i Sverige endast tar del av kopior och gör ytliga kontroller.

– När ärendet flyttas över till Migrationsverket i Sverige utgår handläggarna i regel från att den sökandes identitet är klarlagd. Därmed är det ingen som i praktiken säkerställer vem personen är, säger Anders Berg, projektledare för granskningen.

Granskningen visar också att Migrationsverkets kvalitetssäkring under pågående handläggning är svag, särskilt i de fall som handläggare på egen hand fattar beslut om att bevilja uppehållstillstånd. En ytterligare brist är att myndigheten inte har säkerställt att handläggarna på Migrationsverket och personal på utlandsmyndigheterna har tillräcklig kompetens.

Om handläggningen av anknytningsärenden inte utförs rättssäkert finns risk för att sökande som har rätt till uppehållstillstånd får avslag på sin ansökan, eller att personer som inte ska ha uppehållstillstånd ändå får det. Det kan till exempel leda till att familjer inte kan återförenas, trots att de har rätt till det, eller att Migrationsverket inte upptäcker skenäktenskap och människohandel. Onödigt långa väntetider och ökade kostnader är andra konsekvenser.

– Mot bakgrund av bristerna i Migrationsverkets arbete är det viktigt att regeringen följer utvecklingen och säkerställer att myndigheten vidtar nödvändiga utvecklingsinsatser. Det gäller inte minst arbetet med att klarlägga den sökandes identitet, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Rekommendationer i korthet

Riksrevisionen rekommenderar Migrationsverket bland annat att

  • se över och förbättra arbetet med att klarlägga den sökandes identitet
  • säkerställa kompetensförsörjningen för arbetet med anknytningsärenden
  • utveckla uppföljningen av den rättsliga kvaliteten i handläggningen.

Regeringen rekommenderas bland annat att

  • utreda ansvarsfördelningen och den organisatoriska strukturen när det gäller att klarlägga den sökandes identitet
  • utreda förutsättningarna för att Migrationsverket enklare ska kunna ta del av nödvändiga uppgifter från andra myndigheteter.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Riksrevisionen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in