Röda Korset kraftsamlar för medmänsklighet och ökad krisberedskap

By on 1 juni, 2021

I söndags avslutades Svenska Röda Korsets Riksstämma. Stämman valde Anna Hägg-Sjöquist till ny ordförande. Svenska Röda Korset ser med växande oro på att miljö- och klimatförändringar leder till att samhällen och människor drabbas av kriser och katastrofer. Svenska Röda Korset Riksstämma antog därför ett uttalande för att belysa människors ökande utsatthet, särskild de som befinner sig på flykt.

Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen finns över hela världen och bevittnar dagligen hur klimatkrisen drabbar människor på olika sätt.  Vi ser hur miljö- och klimatförändringarna redan idag ger upphov till mänskligt lidande. Människor som tvingas fly sina hem på grund av klimatförändringar ökar och katastrofer som går att härleda till situationen blir vanligare. Svenska Röda Korset är fast övertygat om att världens länder behöver göra allt som står i deras makt för att minimera miljö- och klimatförändringarna samt mildra dess humanitära konsekvenser.

I det arbetet ser vi att Sverige behöver vara en tydlig röst, och verka för kraftfulla åtgärder för förebygga och minska konsekvenserna av miljö- och klimatförändringarna. Svenska Röda Korset kommer tillsammans med andra aktörer verka för att möta de ökande humanitära behov som följer i klimatförändringarnas spår, i Sverige såväl som i andra länder.

Svenska Röda Korset är djupt oroat över en ökad utsatthet för människor som flytt till Sverige.

Riksdagen kommer snart att rösta om en ny migrationslagstiftning. De regler som föreslås riskerar slå hårt, inte minst mot barn, unga, kvinnor och utsatta grupper. Svenska Röda Korset vill se en migrationslagstiftning som värnar om och säkerställer människors grundläggande rättigheter. Det är också viktigt att barn och unga får komma till tals.

Svenska Röda Korset upplever nu allt starkare att de orimliga konsekvenserna som de senaste årens situation inneburit behöver mildras. Migrationslagstiftningen måste gå i en mer humanitär riktning. Rätten till familjeåterförening måste säkerställas och familjer som splittrats i krig, konflikt och på flykt ska kunna återförenas. De hinder som många gånger står i vägen för återförening måste undanröjas. Att leva med sin familj är en rättighet och det är avgörande för hälsa, rehabilitering och förutsättningar för etablering.

Det måste finnas en möjlighet att få stanna i Sverige om det finns särskilda humanitära skäl. Det kan handla om svårt sjuka eller traumatiserade personer, människor som utsatts för övergrepp eller vistats en stor del av sin barndom i Sverige.

Svenska Röda Korset har historiskt varit en viktig del av svenskt flyktingmottagande. Idag har vi verksamheter över hela landet och ett starkt lokalt engagemang som verkar för och med människor som flytt till Sverige. Vi ser brister i skyddsnätet, vi ser hur politiska beslut och hastigt ändrade lagar får stora konsekvenser för människor på ett konkret sätt i deras vardag.

I våra verksamheter möter vi föräldrar som inte fått träffa sina minderåriga barn på många år. Vi möter barnfamiljer och ensamkommande ungdomar som inte har mat för dagen eller tak över huvudet. Vi ger traumabehandling till människor som blivit torterade men som inte vet om deras uppehållstillstånd kommer att förlängas. Vi möter människor i behov av internationellt skydd som nekats detta. Vi ger medmänskligt stöd, bland annat i Sveriges samtliga förvar, till de många som känner stor fruktan för att utvisas till länder där det råder väpnad konflikt eller där det inte går att garantera grundläggande rättigheter.

Vi ser att en än mer restriktiv lagstiftning riskerar leda till en stor humanitär utsatthet för de människor vi möter i vårt arbete. Nu krävs krafttag för att säkerställa rättigheter och trygghet som annars riskerar att överges. Röda Korset kommer fortsätta vara en stark förespråkare för humanitet och medmänsklighet. I en tid där de humanitära behoven ökar krävs att vi alla lyfter blicken och värnar Sveriges humanitära grundsyn.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Röda Korset

You must be logged in to post a comment Login