Rudbecksgatan och Universitetsallén, anpassas för snabbussar

Av på 16 maj, 2021
Arkivbild

Under 2021 utförs gatuarbete längs Rudbecksgatan och Universitetsallén för att anpassa och förbereda gatorna för ett nytt och effektivt kollektivtrafiksystem.
 
Område

Öster.

Varför utförs arbetet?

Örebro kommun kommer under våren 2021 att påbörja byggnationen för ett modernt och effektivt kollektivtrafiksystem i Örebro. Det nya systemet består av snabbussar med egna körfält, prioritet i trafiksignaler, anpassade hållplatser och hög turtäthet. Därför behöver vi anpassa gatorna längs med sträckorna där snabbussarna ska gå. Samtidigt ser vi även över andra åtgärder längs sträckan, som belysning.

Det nya systemet införs i olika etapper. Den första etappen sträcker sig mellan Brickebacken–Tegnérlunden och är uppdelad i nio delsträckor, som kommer att byggas om mellan år 2021–2025. Delsträcka 1, från norr om universitetsrondellen till Österplan, är först ut och kommer att byggas om under 2021.

Hur påverkar det mig som trafikant?

Arbetet med delsträcka 1 kommer att ske i etapper. I den första etappen stängs båda körfälten samt gång- och cykelbanan i södergående riktning av, det vill säga i riktning ut från centrum. Trafiken leds istället över till motsatt sida av gatan, där ett körfält i varje riktning kommer att hållas öppet. Även gång- och cykelbanan kommer att hållas öppen på den sidan av gatan.


 
Cyklister och fotgängare

Det kommer att finnas övergångsställen och passager längs sträckan, för att gående och cyklister ska kunna korsa vägen.

Fordonstrafik

Korsningen Rudbecksgatan-Studievägen kommer att hållas öppen för att fordonstrafik ska kunna köra ut på Rudbecksgatan eller in mot Sörby och Almby. I korsningen Rudbecksgatan – Hagmarksgatan kommer fordonstrafik att kunna köra in mot Almby från Rudbecksgatan. Om du inte behöver ta bilen, välj gärna gång eller cykel som färdsätt!

Utryckningsfordon

Vi har tillsammans med entreprenören och blåljusorganisationer (ambulans, brandkår, polis) en löpande dialog om avstängningarna.

Kollektivtrafik

Vi planerar för att kollektivtrafiken under etapp 1 ska kunna använda ordinarie busshållplatser längs sträckan i norrgående riktning. I södergående riktning kommer det istället att finnas tillfälliga busshållplatser.

Byggtid för den första etappen av delsträcka 1 beräknas vara 3 månader. Därefter kommer arbetet att fortsätta på motsatt sida av gatan, i norrgående riktning in mot centrum (etapp 2). Vi planerar för att minst ett körfält kommer att hållas öppet i varje riktning även under den andra etappen.
 
Tidsplan

Upphandling av entreprenad blev färdigt i april och det är Brogrund som kommer att utföra arbetet. Byggnationen kommer att påbörjas den 6 maj, med etablering och förberedelser inför arbetet. Arbetet beräknas vara färdigt i december 2021.
 

 
VA-arbete på Rudbecksgatan

Vi ser också över vilka möjligheter det finns att i detta projekt samordna andra arbeten längs sträckan. Arbetet med den första delsträckan samordnas med ett arbete där vi byter ut gamla VA-ledningar under Rudbecksgatan, för att inte behöva gräva upp gatan igen om något år. För att framkomligheten på Rudbecksgatan ska påverkas under så kort tid som möjligt, byter vi VA-ledningarna i så nära tid som möjligt till gatuombyggnationen. Arbetet med att byta ut VA-ledningarna startade i april och sker i tre etapper; vid Hagmarksgatan, Tingslagsgatan och Drakenbergsgatan.

Lokalt
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in