Så har MSB stärkt beredskapen för skogsbränder till 2021

Av på 12 maj, 2021

Tillsammans med andra stärker MSB den nationella beredskapen stegvis och för varje år blir vår förmåga att förebygga och hantera omfattande skogsbränder bättre än föregående säsong. Inför 2021 har exempelvis de släckande resurserna blivit fler och brandriskprognoserna har blivit bättre.

Jämfört med 2019 och 2020 har vi under både april och maj varit förskonade från mer omfattande skogsbränder. På flera håll har gräsbrandsrisken varit hög och med stigande temperaturer ökar också risken för skogsbränder. Både antalet resurser i beredskap och den plats de står på anpassas till brandriskerna. 

– Vår taktik är att släcka bränder i ett väldigt tidigt skede och förhindra att de blir stora. En taktik som slagit väl ut se senaste två säsongerna. Vi förväntar oss över hela året en fortsatt stigande efterfrågan på stöd. Förra året gjorde vi cirka 60 insatser med helikoptrar och skopande flygplan, säger Petronella Norell, chef på enheten för nationella insatser och civilskydd på MSB.

Beredskapen förstärks med fler skopande flygplan

Efter de omfattande skogsbränderna sommaren 2018 fick MSB i uppdrag att stärka skogsbrandsberedskapen. Inför sommaren 2019 vidtogs flera åtgärder, däribland slöts ett avtal med en privat helikopterleverantör för brandbekämpning från luften. I ett andra steg föreslog MSB att Sverige skaffar tillgång till skopande flygplan och sedan förra säsongen är Sverige numera värd för två EU-finansierade skopande flygplan. Dessa flygplan är en del av rescEU, det extra skyddsnät av resurser som EU har byggt upp. Till årets säsong förstärks beredskapen med ytterligare två skopande flygplan. MSB har även slutit ett nytt avtal för helikopterberedskapen som sträcker sig över två år, med option för ytterligare två år.

Förbättrade beslutsunderlag

Inför 2021 har även brandriskprognoserna förbättrats. Prognoserna är ett beslutsunderlag för skogsbrandsbevakning med flyg, eldningsförbud, positionering av de nationella förstärkningsresurserna och ett underlag för skogsbranschens bedömningar i samband med avverkning i skog och mark. Även appen Brandrisk ute har vidareutvecklats för att på ett bättre sätt ge privatpersoner information om brandrisk och råd och rekommendationer för att elda och grilla på ett säkert sätt.

– Genom att utveckla och förbättra beslutsunderlagen ökar vi förutsättningarna till förberedelse men också hanteringen av en eventuell skogsbrand, säger Mette Lindahl Olsson, chef på enheten för arbete med naturolyckor och beslutsstödsystem på MSB.

Exempel på hur MSB stärkt beredskapen för skogsbrand till 2021:

  • Inför säsongen 2021 har MSB tecknat nytt avtal om helikoptrar samt beslutat att utlösa en option som ger ytterligare två mindre skopande flygplan för att stödja kommunal räddningstjänst att hantera skogsbränder. Det betyder att vi under sommaren 2021 har tillgång till fyra skopande flygplan och minst tio helikoptrar.
  • MSB stöttar andra aktörer med deras förberedelser för skogsbränder och har genomfört en mängd möten och utbildningar tillsammans med länsstyrelser, räddningstjänster och andra myndigheter som till exempel Kustbevakningen och Försvarsmakten.
  • MSB har inför året utvecklat förstärkningsresursen för stöd till samverkan och ledning (FSOL) med en särskild inriktning mot räddningstjänst. Inom resursen finns kompetens kring skogsbrand generellt men också kunskap och erfarenhet på området flygande resurser för släckning. En räddningstjänst med behov av stöd kan begära det från MSB. Stödet anpassas till det faktiska behovet och bygger på en dialog mellan begärande räddningstjänst och MSB.
  • Brandriskprognoserna har utvecklats med fler detaljer för att underlätta förebyggande och förberedande åtgärder.
  • Vidareutveckling av appen Brandrisk ute som hjälper allmänheten att hålla koll på aktuell brandrisk, ger information om eldningsförbud och vägledning i att elda och grilla på ett säkert sätt.

Lagförändringar för att bättre klara omfattande olyckor

Efter skogsbränderna i Västmanland 2014 och 2018 genomfördes utredningar om hur samhällets krisberedskap kan bli bättre. En slutsats var att kommunal räddningstjänst behövde bli mer effektiv, framförallt inom ledning. Den 21 oktober 2020 beslutade riksdagen om förändringar i Lagen om skydd mot olyckor (LSO).

MSB har bland annat fått i uppdrag att ta fram föreskrifter och tillhörande stöd för att bidra till en ökad förmåga till ledning och samverkan mellan räddningstjänster och andra aktörer. Förändringarna ger MSB och kommunerna förutsättningar att tillsammans uppnå ett mer tillfredställande och enhetligt skydd mot olyckor, med samma höga kvalitet i hela landet, som bättre klarar omfattande, komplexa och samtidiga olyckor. Regelverk och tillhörande stöd kommer att färdigställas under 2021.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: MSB

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in