Så kan landets fastighetsägare hjälpa till att lösa den svenska elkrisen

By on 1 december, 2021

I stället för att passivt fortsätta sluka allt dyrare el, ska svenska byggnader förvandlas till aktiva effektresurser som avlastar det ansträngda nationella elnätet. Det är visionen bakom samverkansprojektet ”En gemensam effektstrategi”, där Castellum tillsammans med Tekniska verken i Linköping och fyra andra regionala elnätsbolag visar hur fastighetsägare både kan minska sin belastning på elsystemet och bli en viktig del av lösningen på klimatkrisen.

Effektbristen i Sverige är ett faktum och Svenska kraftnät och lokalnätsägare kan inte ensamma lösa situationen. Därför har Castellum tillsammans med fem stora offentliga energibolag tagit fram en strategi för hur de som fastighetsägare och deras byggnader kan bli en aktiv del i den största förändringen sedan elsystemet började byggas ut för omkring 100 år sedan.

– Genom att tydliggöra nyttorna med att gå från passiv konsument till att aktivt bidra till elsystemet, hoppas vi inspirera fler fastighetsbolag att påskynda omställningsarbetet, säger Per Gawelin, vd för Castellum Region Mitt.

Utgångspunkten är att motverka den kapacitets- och effektbrist som uppstår då förnybara energikällor som sol och vind nu börjar konkurrera ut andra energislag. Det är i sig mycket positivt, men de nya kraftverken är inte reglerbara, vilket i sin tur skapar obalans i tillgång och efterfrågan. Och dessa obalanser måste lösas så lokalt som möjligt, helst direkt på fastighetsnivå.

– Vi tycket att detta är jätteviktigt arbete och vi på Tekniska verken stödjer Castellums initiativ till att ta fram en effektstrategi och kommer att supporta strategin i vår leverans av tjänster till Castellum, Jörgen Svärdh, marknadsdirektör på Tekniska verken.

Möjligheterna för fastighetsägare, och teknikutveckling inom exempelvis solelproduktion, energilagring och effektstyrning är stora och har dessutom gett – i många fall lönsamma – nya affärsmöjligheter.

Effektstrategin svarar på hur rollfördelningen i det framtida energilandskapet kan se ut och beskriver vilka steg en fastighetsägare behöver ta för att framtidssäkra sina fastigheter, skapa robusthet mot prisökningar och motverka kapacitetsbristen i elnätet. I strategin beskrivs de tre rollerna Effektoptimeraren, Elsystemresursen och Systemutvecklaren för att vägleda. Utifrån dessa har en handlingsplan formulerats med tolv åtgärder för att göra Castellums byggnader till en dynamisk resurs. Alla fastighetsägare kan också, genom att följa handlingsplanen, ta en aktiv roll i energiomställning. Castellum kommer att utvärdera den mest aktiva rollen, Systemutvecklare. Utvärderingen beräknas pågå till början av 2023.

Fakta

Effektstrategin har tagits fram på initiativ av Castellum i samarbete med Tekniska verken i Linköping, Öresundskraft, Jönköping Energi, Göteborg Energi och Växjö Energi. Analyser och sammanfattningar har genomförts av teknik- och konsultbolaget Ramboll på uppdrag av Power2U.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Tekniska verken

You must be logged in to post a comment Login