Så ska länets kommuner stärka medborgardialogerna

Av på 5 oktober, 2020

Tio av länets tolv kommuner har skrivit under Deklaration för en stark demokrati – och flera av dessa har i sina åtaganden deklarerat att de ska intensifiera arbetet med medborgardialoger på olika sätt för att stärka demokratin. Lindesberg och Nora har ännu inte skrivit under deklarationen – men Lindesbergs kommun har för avsikt att göra det vid ett senare tillfälle.

“Deklaration för en stark demokrati” är framtagen av kommittén Demokratin 100 år och är en del i kommitténs arbete med att etablera den nationella samlingen “Vår demokrati – värd att värna varje dag”. Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år 2021 och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin. De aktörer som antar deklarationen åtar sig att under åren 2020–2021 bidra till de åtaganden som anges i deklarationen.

Medborgardialoger stärker demokratin
Ett stort antal myndigheter, regioner, kommuner, organisationer, akademier, företag med flera har skrivit under deklarationen där respektive undertecknare formulerar sina åtaganden utöver de generella – bland annat när det gäller medborgardialoger för att stärka demokratin.

Hur Region Örebro län och länets kommuner kan föra medborgardialoger i komplexa frågor tas upp i Demokratinätverket i Örebro län – ett regionalt nätverk som erbjuder företrädare för region, kommuner och andra samhällsaktörer en arena för att utbyta erfarenheter och kunskap om demokratiska arenor.

Flera av länets kommuner skriver under i sina åtaganden att de ska intensifiera arbetet med medborgardialoger på olika sätt – exempelvis:

Degerfors kommun: Medborgardialog ska införas som verktyg för att främja demokrati och dialog med invånarna.

Hallsbergs kommun: Inom kommunens organisation finns idag inget organ som övergripande diskuterar demokratifrågor, som inte rör ett specifikt ärende. Kommunfullmäktiges ordförande har föreslagit att någon nämnd eller utskott inom kommunen kan få mer ansvar för att diskutera och utreda olika demokratiaspekter inom kommunens arbete. Utredningar och material som tas fram av detta organ kan sedan redovisas i fullmäktige för att lyfta frågorna vidare i kommunen och göra fler delaktiga. Detta skulle kunna stärka kommunens arbete och kunskaper inom demokratifrågor och komma till nytta för hela Hallsbergs kommuns fortsatta demokratiarbete. Kommunen beräknas då uppnå ett internt kunskapslyft och stärkande av demokratin.

Hällefors kommun: Under hösten 2020 tar vi fram ett dokument som beskriver en struktur för hur vi förtroendevalda ska stärka medborgarnas möjlighet till delaktighet i kommunal verksamhet och samhällsplanering genom medborgardialog av olika slag. Beslut kring årsskiftet 20/21 och under 2021 kommer arbetet påbörjas i praktisk handling.

Karlskoga kommun: Under hösten 2020 kommer Karlskoga kommunfullmäktiges presidium att tillsammans med SKR delta i ett pilotprojekt kring ”Det demokratiska samtalet”. Såväl förtroendevalda som journalister är grupper som utsätts för oacceptabelt hot, hat och våld. Hur kan vi tillsammans skapa ett bättre samtalsklimat och verka för att ingen tystnar? Detta blir temat för ett halvdagsseminarium tillsammans med media i länet där fokus är hur man tillsammans kan stärka demokratin. Målet med projektet är att gemensamt ta fram former för hur samarbete kan ske för att tillsammans påverka utvecklingen i det demokratiska samtalet så att det blir mer respektfullt.

Laxå kommun: Vi arbetar med demokratifrågor i projektet ”Livskvalitet i landet Laxå“. Projektet pågår under åren 2020-2021. Projektets mål är att skapa forum för samtal om livsvillkoren i Laxå kommun och bidra till en ökad känsla av delaktighet och inflytande. Projektet bjuder in kommuninvånare att berätta hur det är att leva och bo i Laxå kommun och sätta ord på utmaningar och problem som kommuninvånare upplever och uppmärksammar i omgivningen. Genom samtal med kommuninvånarna ska det identifieras två till tre viktigaste frågor/områden för vidare utveckling i framtida medborgardialog. I projektets regi anordnas det workshoppar och dialogmöten. Inbjudan är öppen för alla som bor och är verksamma i Laxå kommun med tonvikt på barns och ungdomars deltagande. Under våren 2021 ska en dialog om föräldraskap äga rum. Syftet för dialog är dels att förstärka kommuninvånarnas vardagliga roll, dels att sjösätta en ny metod för att öka delaktighet och få igång samtal om samhällsfrågor.

Lekebergs kommun: Höjda ambitioner kring kommunikation och dialog med medborgarna i arbetet med översiktsplaner. I projektplanen för Lekebergs kommuns översiktsplansarbete har det lagts extra fokus och resurser på förstärkt medborgardialog med tydligt syftet att stärka demokratin. Det handlar både om att öka möjligheterna för medborgarna att faktiskt påverka innehållet i översiktsplanen men också för att genom ökad dialog också öka medborgarnas förtroende för politiken.

Örebro kommun: Vi kommer att anordna interna utbildningar och utveckla medborgarinflytandet för att stärka och synliggöra demokrati för en hållbar samhällsutveckling – bland annat genom att utveckla arbetet med tjänstedesign och rehabiliterande arbetssätt som ett demokratiskt verktyg för att involvera medborgare.

Vår demokrati – värd att värna varje dag samlar myndigheter, regioner, kommuner, civilsamhällets organisationer, näringsliv, skolan och alla andra som vill vara med och bidra till att stärka och utveckla demokratin i Sverige och säkra att den står sig stark även de kommande 100 åren. Den nationella satsningen kommer att växa och blir större efter hand och pågå fram till 1 juni 2022.

Politik | Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in