Så ska Lindeskolan i Lindesberg få en budget i balans

Av på 8 januari, 2022
Arkivbild

”Låt utvärdera konsekvenserna av att lägga ner program som inte attraherar elever”. Det är en av rekommendationerna som konsultföretaget KPMG presenterar i sin genomlysning av Lindeskolans ekonomi. Slutrapporten behandlas på kommande möte med Lindesbergs kommuns barn- och utbildningsnämnd (måndag 10 januari).

Lindeskolan är Lindesbergs kommuns gymnasieskola med för närvarande 850 elever på de 12 nationella program som erbjuds. Uppdrag, elevunderlag och behov inom gymnasieskolan förändras över tid med ekonomiska konsekvenser som följd. Kostnaderna för gymnasieutbildningarna i Lindesbergs kommun ligger i jämförelser över riksgenomsnittet, enligt KPMG-rapporten.

Lindeskolans ekonomiska underskott har lett till att kommunfullmäktige gett barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att presentera ett antal åtgärdsförslag för att nå en ekonomi i balans. Förvaltningen föreslår därför nämnden besluta att ge förvaltningschefen i uppdrag att under våren 2022 återkomma med förslag för hur gymnasieskolan ska uppvisa en budget i balans på kort och lång sikt utifrån KPMG:s rapport och rekommendationer.

KPMG:s ”Genomlysning av Lindeskolans ekonom” kan läsas i sin helhet i kallelsen till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2022-01-10.

”Lägg ner program som inte attraherar elever”

Beläggningsgrad per program (årskurs 1) på Lindeskolan läsåret 2021/2022: Bygg- och anläggning (BA), Barn- och fritid (BF), Ekonomi (EE), El och energi (EK) Estetiska (ES), Fordon och transport (FT), Naturvetenskap (NA), Samhällsvetenskap (SA), Teknik (TE), Vård och omsorg (VO), Det gjordes inga intag på Industritekniska programmet (IN) eller på Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL). För övriga program gjordes ett intag och för samtliga utom estetiska programmet (56 %) och teknikprogrammet (47 %) översteg beläggningen 80 procent.

KPMG summerar genomlysningen med bland annat dessa rekommendationer:

● Låt utvärdera konsekvenserna av att lägga ner program som inte attraherar elever i sådan omfattning att det går att bedriva verksamheten inom den ram som nämnden avsätter. I förekommande fall besluta om nedläggning.

Kommentar i rapporten: ”I rapporten har vi identifierat ett par sådana program och det är ingen nyhet för huvudmannen vilka de är. Det är viktigt att huvudmannen tar sitt ansvar för utbudet av program och att beslut fattas på goda grunder. Program som kontinuerligt har svårt att attrahera elever och som drivs till en hög kostnad bör läggas ner.”

● Låt utvärdera styrkor och svagheter hos program där det finns presumtiva elever hos andra huvudmän. Vidta åtgärder utifrån analysen. Varje ny elev är en besparing motsvarande en inte oanselig summa.

Kommentar i rapporten: ”Flera elever från Lindesberg läser på program vid gymnasieskolor i andra kommuner trots att dessa även erbjuds i Lindesberg. Det är särskilt viktigt att analysera orsakerna till elevernas val. I flera fall handlar det om att eleverna vill komma till ett större sammanhang, lämna den mindre orten för den större. Detta kan inte Lindeskolan göra något åt. Däremot kan Lindeskolan bedriva en intressant verksamhet och kommunicera denna verksamhet ut till grundskolor där presumtiva elever går som gör att Lindeskolan ändå väljs. Det är inte bara programmet i sig som eleverna väljer utan hela studiemiljön bedöms. I intervjuer har det estetiska programmets betydelse för hela skolans kultur lyfts fram som en sådan verksamhet.”

● Genomföra en lokalöversyn för att om möjligt effektivisera lokalutnyttjandet och därigenom minska lokalkostnaden.

Kommentar: ”Antalet kvadratmeter per elev överstiger vida vad som brukar användas som referens vid bedömningar av effektivt lokalutnyttjande. Om vissa sammanhängande ytor kan frigöras inom Lindeskolan kan eventuellt annan kommunal verksamhet flytta in alternativt hyras ut till externa part. Detta skulle minska den totala lokalkostnad som belastar gymnasiet.”

I rapporten skriver KPMG om det estetiska programmet: ”Det är angeläget att fördjupa kunskapen om det estetiska programmet. Finns det belägg för, till exempel i utvärderingar av elevernas syn på skolan ur attraktivitetsperspektiv, att det estetiska programmets existens på skolan stärker varumärket i så hög grad att programmet kan tillåtas att bedrivas till en förhållandevis hög kostnad.”

Ekonomi | Örebro län
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in