Så styr världen elpriset

By on 4 juli, 2017

Både en svensk nedskärning av kärnkraften och ett nytt avtal mellan Tyskland och Danmark har påverkat elpriserna i juni, en annan faktor som kan ha betydelse är en värmebölja i Beijing i sommar.

Juni är en månad då elpriset normalt kan pressas ner rejält när snösmältningen i fjällen fyller vattenmagasinen. Men eftersom det mesta av snön ligger kvar i norr har priserna hållit sig relativt stabila.

I genomsnitt blev priset 26,39 øre/KWh på grossistmarknaden (snittpris för Stockholm). Detta är ungefär 10 procent lägre än genomsnittet för juni under de senaste 10 åren. Och trots att resursbalansen är betydligt bättre nu än förra sommaren hamnar priset på nästan samma nivå.

Orsaken till att priserna inte gick ner påtagligt hittar vi utomlands: De internationella energipriserna på kol och olja var extremt låga förra året men har nu stigit igen. Detta pressar upp elpriserna i Europa och därmed även i Norden.

Nedläggning 
Sverige har under juni månad minskat antalet kärnkraftsreaktorer från nio till åtta. Efter 45 års drift och hela 110 producerade TWh (110 miljarder kWh) stängdes reaktor 1 i Oskarshamn för gott den 19 juni.

Sverige har haft så många som 12 aktiva reaktorer, men de äldsta har lagts ner för länge sedan. Reaktorerna i Barsebäck stängdes mellan 1999 och 2004, och reaktor 2 i Oskarshamn stängdes 2013. Det är bestämt att ytterligare två reaktorer i Ringhals ska läggas ner senast 2020, medan det är osäkert kring den sista reaktorn i Oskarshamn.

Nya säkerhetskrav gör att den svenska kärnkraften står inför enorma investeringar om den ska kunna fortsätta producera efter 2020. Sveriges betydande utbyggnad av ny kraftproduktion och de begränsade möjligheterna att kunna exportera överskottet gör det osäkert huruvida en reaktor ändå kommer att stängas före utgången av 2020.

Utbyggnad 
IMedan kärnkraften läggs ner utökas stödet till ny produktion av förnybar energi – bättre känt som det norsk-svenska elcertifikatsystemet. Den svenska regeringen beslutade nyligen att utöka detta stödprogram. Det innebär att Sverige kommer att fortsätta på egen hand utan Norge efter 2020 och stimulera för ytterligare 18 TWh årlig kraftproduktion fram till 2030.

Utbyggnad II
Energiewende i Tyskland – alltså den stora övergången till förnybara energikällor – har lett till en våldsam boom för kraftproduktionen. Infrastrukturen klarar inte denna utbyggnadstakt, och därför har Tyskland reducerad överföringarna från Danmark till Tyskland.

Men i juni enades myndigheterna i Tyskland och Danmark om att anpassa dessa överföringar till EU:s handelsbestämmelser, som ska säkra fri rörlighet för varor och tjänster. Det nya avtalet innebär att överföringskapaciteten mellan de båda länderna ska femdubblas under de kommande tre åren.

Det innebär att mer kraft kommer att exporteras ut av Norden, efter en lång period med begränsade möjligheter till sådana överföringar. Denna begränsning har hållit priserna nere i Norden på konstlad väg, och nyheten om avtalet mellan Danmark och Tyskland räknades omedelbart in i kontrakten framåt i tiden – ett grepp som bidrog till att höja priserna något.

Utvecklingen under sommaren
Alla som firar semester i Sverige drömmer om vecka efter vecka med sol och blå himmel. Men bra semesterväder är inte liktydigt med lägre elpriser – snarare tvärtom. Om sommarvädret blir mycket torrt eller mycket vått betyder mycket för prisutvecklingen även efter semestern.

Men också temperaturen i resten av världen har stor betydelse för våra elpriser här hemma. Värmeböljan i Europa har bidragit till att hålla uppe våra priser i juni, men även höga temperaturer i Beijing kan spela in här. Värmeböljor i Kina gör att användningen av luftkonditionering i storstäderna ökar kraftigt, vilket i sin tur ger en onormalt stor efterfrågan på kolkraft.

Därmed kan det internationella kolpriset påverkas, som i sin tur påverkar europeiska och nordiska elpriser.

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login