Så svarade partierna 2018 II

By on 20 juli, 2022
Arkivbild

Kulturens valmanifest: Så svarade partierna 2018 – och så gick det del 2, inför valet 11 september 2022 gör LindeKultur en uppföljning av kulturens valmanifest inför senaste valet 2018.

Vad svarade de politiska partierna då? Och vad hände med frågorna under den senaste mandatperioden?

Del 2 i denna artikelserie handlar om dessa förslag:

3) Gör deltagandet i kulturskolan kostnadsfritt för alla;
4) Utveckla Lindeskolan till ett kulturcollege.

Kulturens valmanifest har som övergripande mål att Lindesberg ska bli en kulturkommun – en kommun som ger plats för och använder kulturen som stöd i utvecklingen av Lindesberg

  • som en attraktiv kommun att jobba, leva, bo och verka i;
  • som en attraktiv etableringskommun för kulturella och kreativa näringar;
  • som ett attraktivt besöksmål.

För att göra Lindesberg till en kulturkommun behövs samverkan och samsyn om kulturens roll och kommunens ansvar i ”kulturens hela livscykel = produktions- och konsumtionskedja”:

Kulturskolan och gymnasieskolans estetiska program – och på sikt ett kulturcollege – är viktiga för att utbilda och inspirera invånarna att använda, utveckla och sprida kulturens olika uttrycksformer:

3: Gör deltagande i kulturskolans verksamheter kostnadsfria för alla – både barn/ungdomar och vuxna i alla åldrar i hela kommunen.

4: Utveckla gymnasieskolan (med det estetiska programmet som bas) till ett kulturcollege med riksintag på motsvarande sätt som Lindeskolan idag är ett idrottscollege.

Kulturskolan blir en allt viktigare plattform för kulturens sociala betydelse – framför allt genom samverkan med skolan, olika sociala projekt och kulturevenemang. Kulturskolan är idag avgiftsbelagd vilket hindrar många intresserade att delta – därför bör kulturskolan vara avgiftsfri för att ge fler möjligheten att delta.

Lindeskolan har genom estetiska programmet och kulturskolan goda förutsättningar att utvecklas till ett kulturcollege. Här finns lokaler, kompetens och stöd från ett engagerat kulturliv. Och ett kulturcollege skulle ytterligare stärka Lindesberg som en kulturkommun.

Kulturskolan Garnalia och Lindeskolans estetiska program har en central och viktig roll i kommunens kulturliv:

  • De gör kultur tillgänglig för alla oavsett socioekonomisk och kulturell bakgrund eller eventuella funktionsnedsättningar;
  • De erbjuder barn och ungdomar ett brett utbud av undervisning och andra aktiviteter inom dans, drama, musik, bild och media som komplement till idrott och annan fritidsverksamhet;
  • De stimulerar och stärker estetiska lärprocesser inom det allmänna skolväsendet.
  • Flera lärare är drivande krafter inom många av de ideella kulturverksamheter (körer, orkestrar, teatergrupper etc) som bidrar till ett levande kulturliv i Lindesbergs kommun;

Mandatfördelning i Lindesbergs kommuns kommunfullmäktige efter valet 2018:

………………………………………………

Om Lindesbergs Kulturparti fanns och lade fram dessa förslag i kommunfullmäktige – hur skulle ni då rösta? 

Ja, Nej eller Vet ej (nedlagd röst)?

Så här svarade Socialdemokraterna genom Irja Gustavsson

3: NEJ: Vuxna kan betala för sina intressen. Barnen däremot kanske kan diskuteras. Men ekonomin tillåter nog inte det.
4: JA: Låter intressant och det skulle jag gärna kunna jobba vidare med. Barn- och utbildningsnämnden har gett ett uppdrag till förvaltningen att titta på möjligheten att starta kulturcollege.

Så här svarade Centerpartiet genom Susanne Karlsson:

3: NEJ: Vi anser att det inte finns ekonomiskt utrymme för det i den nästkommande verksamhetsplanen.
4: JA: Kulturcollege har vi diskuterat i Centerpartiet och anser att det är en bra utveckling av Lindeskolan.

Så här svarade Vänsterpartiet genom Maria Odheim Nielsen:3: JA: Vänsterpartiet har länge haft kostnadsfri kulturskola för barn och unga i sitt program. De senare årens invandring har berikat oss med kulturer från många länder. Låt oss ta vara på det med att göra kulturskolan avgiftsfri för alla åldrar.
4: JA: En sympatisk idé med tanke på att de estetiska programmen mer eller mindre har slopats. Men först måste vi ha ett blomstrande och glödande kulturliv som kan erbjuda elever och lärare en spelplan.

Så här svarade Sverigedemokraterna genom Jari Mehtäläinen:

3: NEJ: Sverigedemokraterna anser att det kommunala stödet till all vuxenkultur bortsett ifrån biblioteksverksamheten och den kulturella verksamhet som bidrar till att lyfta fram det svenska kulturarvet och stärka den gemensamma identiteten i samhället, inte ska finansieras av kommunen. Däremot vill vi finansiera den kommunala musik- och kulturskolan för barn och ungdomar som särskilt verkar för att levandegöra det svenska och lokala kulturarvet.
4: JA: Vi vill verka för en skola som särskilt verkar för att levandegöra det svenska kulturarvet.

Så här svarade Moderaterna genom Pär-Ove Lindqvist:

3: NEJ: Vi vill ha rimliga differentierade avgifter för barn och unga i frivillig verksamhet utom i undantagsfall då det skall vara gratis när det gäller alla barn. Vuxna skall betala för sin kultur- och fritidsverksamhet.
4: JA: Vi är positivt inställda till att utveckla Lindeskolan med Kulturcollege. Vi tror att om det skall lyckas så måste det precis som med Idrottscollege ske i samarbete med föreningsliv och ideella aktörer i kommunen eller angränsande kommuner som teatergrupper, musikgrupper, konstnärer, hembygdsföreningar, musikkårer mm.

Så här svarade Kristdemokraterna genom Markus Lundin:

3: NEJ: Det är svårt att driva en kostnadsfri kulturskola över tid. Att deltagande för barn ska vara kostnadsfritt alternativt subventionerat vore önskvärt.
4: JA: Låter som en intressant idé. Något för kommunen att se över.

Så här svarade Miljöpartiet genom Agneta Nilsdotter:

3: NEJ: En låg avgift är bättre för motivationen. Men avgiften ska vara så låg att alla har råd.
4: JA: Spontant tycker jag att det skulle vara mycket spännande och intressant! Dans har visat sej ha bra effekt på psykisk ohälsa. Musik främjar inlärning osv.

Så här svarade Liberalerna genom Nils Detlofsson:

3: JA: Både ja och nej. Vuxna bör betala för sina fritidsaktiviteter
4: JA: Mycket bra idé! En skola och en kommun skall satsa på det som man är bra på och som man kan bli ännu bättre på. Visionen att få ett riksintag är helt möjlig om alla goda krafter drar åt samma håll.

Så här svarade Landsbygdspartiet oberoende genom Mats Lagerman:

3: NEJ: Barn och ungdomar – JA. Vuxna skall betala för sig, eventuellt kan stöd sökas för ej arbetsföra.
4: JA

………………………………………………

3: Gör deltagande i kulturskolans verksamheter kostnadsfria för alla – både barn/ungdomar och vuxna i alla åldrar i hela kommunen.

Höjda avgifter: Från vårterminen 2020 har Barn- och utbildningsnämnden höjt terminsavgifterna för Kulturskolan Garnalia – från 750 till 1.000 kronor för grundkurser och från 1.300 till 1.550 kronor för fördjupningskurser. Avgiften för vuxenundervisning höjs från 300 till 600 kronor per timme. ”En höjning av avgifterna på kulturskolan kan ge ökade intäkter – men vid en höjning av avgiften finns det en risk att elever på kulturskolan väljer att sluta i verksamheten på grund av att de inte längre har råd”, skrev barn- och utbildningsförvaltningen som på uppdrag av nämnden utrett konsekvenser av höjda terminsavgifter inom kulturskolan.

Besparingar: 

I sin budget för 2022 fick Kulturskolan Garnalia ett besparingskrav på 500.000 kronor. En besparing på 500.000 kronor skulle innebära kännbara nedskärningar för Kulturskolan – och därmed hela kulturlivet i Lindesberg. Därför krävde 220 personer som undertecknat uppropet ”Rör INTE vår kulturskola” att den föreslagna besparingen för Kulturskolan Garnalia inte skulle genomföras. Men nämndens beslut stod fast…

4: Utveckla gymnasieskolan (med det estetiska programmet som bas) till ett kulturcollege med riksintag på motsvarande sätt som Lindeskolan idag är ett idrottscollege.

Detta var ett av de förslag som alla partier sade ja till när Kulturpartiet (om det fanns) testade sitt valmanifest inför valet 2019.

Allt hårdare konkurrens om elever till estetiska program:

Konkurrensen om gymnasieelever blir allt hårdare – och det drabbar bland annat estetiska programmet på Lindeskolan i Lindesberg som är gymnasieskolan för kommunerna i norra Örbro län. Ett elevtapp från norra länet till Örebro innebär en ekonomisk kostnad/förlust för Lindeskolan och Lindesbergs kommun – och på sikt ökad risk för att det estetiska programmet läggs ned.

Ledningsgruppen för Lindeskolan vill i samarbete med Kulturskolan starta ett kulturcollege. 

Genom kulturcollege kan eleven erbjudas möjlighet att utveckla sitt estetiska intresse via en kulturprofil utöver ordinarie gymnasieprogram. Ett kulturcollege på Lindeskolan skulle samtidigt bidra till att öka skolans attraktionskraft ytterligare. Efter en första utredning av olika alternativ förordas ett kulturcollege där Lindeskolan erbjuder eleven att utveckla sitt estetiska intresse via en kulturprofil utöver ordinarie gymnasieprogram på motsvarande sätt som befintligt idrottscollege på Lindeskolan.

………………………………………………

Vad hände med kulturens valmanifest efter förra valet?

Inför valet 11 september 2022 publicerar LindeKultur en uppföljande artikelserie om kulturens valmanifest inför senaste valet 2018. Vad svarade de politiska partierna då? Vad hände med de förslag som presenterades? Om det fanns ett kulturparti som lade fram dessa förslag i kommunfullmäktige – hur skulle ni då rösta? Läs mer på lindekultur.se >>

Del 1: 1) Ta fram ett handlingsprogram för kulturens roll; 2) Inför en gemensam kultur- och bildningsnämnd.>>

Del 2: Onsdag 20 juli: 3) Gör deltagandet i kulturskolan kostnadsfritt för alla; 4) Utveckla Lindeskolan till ett kulturcollege.

Del 3: Fredag 22 juli: 5) Utveckla folkbiblioteken till mötesplatser; 6) Ge alla elever tillgång till bemannade skolbibliotek.

Del 4: Måndag 25 juli: 7) Samla kulturverksamheter i ett kultur/föreningshus; 9) Ge kulturaktörer tillgång till lokaler med rimliga hyror; 10) Ge kulturaktörer tillgång till kommunala stödtjänster.

Del 5: Onsdag 27 juli: 8) Skapa ett samarbetsforum för kulturens aktörer; 11) Fördela det ekonomiska stödet mer rättvist till alla.

Hur skulle partierna rösta idag? Omkring 11 augusti (en månad före valet) publiceras svaren.

Politik | Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login