Så vill Samhällsbyggnadsförbundet utveckla Lindesbergs parkmiljöer

Av på 26 maj, 2021
Stadsskogsudden med Andersvik i bakgrunden.

En ny entrépark vid Kristinaskolan, nytt gångstråk efter Bottenån och nytt rekreationsstråk Stadsskogen-Andersvik – och en ny skötselplan för naturreservatet Munkhyttan som sålts till en privat markägare men som kommunen fortfarande har kvar förvaltningsansvaret för. Det är några av förslagen på investeringar 2022 i Lindesbergs kommun.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår Lindesbergs kommun att anta förbundets förslag till tekniska investeringar 2022 på totalt 101 miljoner kronor:

  • Gator = 13,2 milj kr
  • Parker = 4,36 milj kr
  • Idrottsanläggningar = 2,6 milj kr
  • Återvinning = 1,0 milj kr
  • Vatten & avlopp = 80,0 milj kr

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag till investering- och driftbudget för parkmiljöer i Lindesbergs kommun:

Flugparken etapp 3: 1.000.000 kr

Komplettering av Flugparken med pergola och ny “raggarmur” i enlighet med arkitekttävling. Förutom raggarmur och pergola kan Flugparken också kompletteras med en lekplats. Extrakostnader för en lekplats är inte beräknade. På grund av läge vid en huvudled rekommenderas ingen lekplats i Flugparken. 

Effekter om äskandet inte genomförs: Gestaltningen enligt det vinnande förslaget fullföljs inte, kan dock kompletteras senare år. 

Entrépark Kristinaskolan (utredning parkgestaltning): 150.000 kr

Kristinaskolan ska konverteras till boende. Skolgården söder om Fingerbogatan kommer därmed inte användas efter sommaren. Enligt detaljplaneförslag utvecklas skolgården söder om Fingerbogatan till parkmark. Parken utvecklas därmed intill Lindesbergs södra infart och har mycket stor betydelse för stadens estetiska intryck. För att utreda parkens framtida gestaltning behöver dialogmaterial tas fram.

Effekter om äskandet inte genomförs: Skolgården riskera ligga i träda onödigt länge och påverka stadsbilden negativt vid södra infart.

Gångstråk Bottenån (fas 1) = 50.000 kr för utredning

I Bryggprogrammet föreslås ett nytt gångstråk upp längs Bottenån, med förbindelse mot Åstigen, Omvägen och Krokvägen. Dessutom en rastplats nedanför Omvägen och en kommunal brygga med möjlighet till bad. Dessa satsningar skulle vara värdefulla för bostadsområdet Stadsskogen, som på det viset skulle få vattenkontakt vid Bottenån. Informationsskyltar om natur och kultur ger mervärde. Detta behöver utredas. Längs stranden på gräsytorna norr om Åstigen pågår privatisering av kommunal mark. En första etapp med en gångväg de första 300 metrarna och utbyte av en raserad bro över ravinen vid Omvägen är angeläget för att markera för allmänheten att man är välkommen att gå på kommunens mark. Stenmjölsväg utan vinterväghållning Beroende på hur populär leden blir kan man lägga till vinterväghållning.

Effekter om äskandet inte genomförs: Invånarna på Stadsskogen får inte kontakt med vattnet. Privatiseringen av stranden fortsätter och det blir ännu svårare att få tillgång till stranden.

Rekreationsstråk Stadsskogen-Andersvik = 400.000 kr

Låt Lindesbergarna upptäcka naturen vid Andersvik. Råsvalens naturreservat är en rik ängsgranskog i sluttningen vid Andersvik. Reservatet bildades av staten 1965 och är ganska okänt för Lindesbergarna. Även Andersvik och rullstensåsen som avgränsar viken mot sjön Råsvalen är värdefulla och vackra miljöer. Området kan på ett enkelt sätt tillgängliggöras bättre. Dels genom att anlägga en ny stig via de båda viadukterna och genom reservatet. Dels genom att förbättra stigen mellan kolonilotterna och Stadsskogen. Genom att utvidga reservatet, döpa om det till Andersvik och på ett tydligare och mer attraktivt sätt förbinda det med Stadsskogen, skulle det kunna bli ett populärt utflyktsmål. År 2022 anläggs gångstråken, skyltning och kompletterande anläggningar (tex. bänkar). År 2023 påbörjas en utvidgning av naturreservatet Råsvalen. Det kan behöva göras inventeringar. Om det blir ett utvidgat naturreservat kan kommunen få intrångsersättning för värdet av skogen.

Effekter om äskandet inte genomförs: Andersvik var ett klassiskt besöksmål för ungdomar på 70-talet. Idag är det bortglömt, men platsen har stora kvalitéer som skulle öka attraktiviteten på grönområden för Stadsskogen.

Munkhyttan (skötselplan) = 100.000 kr

En ny skötselplan måste tas fram och expertis anlitas. Det kommunala naturreservatet Munkhyttan har sålts till en privat markägare. Kommunen har fortfarande kvar förvaltningsansvaret. B-före- skrifterna och skötselplanen ska efterlevas och även skötsel av motsva- rande Natura 2000 område. Tidigare har LIBO bekostat en hel del sköt- selåtgärder. Efter försäljningen måste kommunen bekosta förvaltningen själv, men med en annan markägare har vi förlorat kontrollen över natur- reservatet. Om kommunen vill göra något som inte står i beslutet eller skötselplanen måste kommunen förhandla med markägaren.

Effekter om äskandet inte genomförs: Kommunen kan inte leva upp till sitt ansvar att förvalta det kommunala reservatet. Det är ett skötselintensivt reservat där man gynnar hotade fjärilar.

Lindessjön runt = 400.000 kr

Lindessjön runt är en mycket populär och flitigt använd vandringsled som betyder mycket för folkhälsan och besöksnäringen. Under Coronaåret kan vi se en dubblering av antalet personer som gått leden. I utvecklingsplanen för Lindessjön runt föreslås en mängd åtgärder längs leden. Informationen om leden och information om natur- och kultur längs leden skulle höja kvaliteten och ge mervärde för Lindessjön runt. För fortsatt utveckling runt Lindessjön föreslås investeringar: Vindskydd och pollare vid Näset; Brygga vid Amfieteatern; Information och skyltar.

Effekter om äskandet inte genomförs: Utvecklingsplanen för Lindessjön runt följs inte.

Utveckling Lindesby parkmark = 100.000 kr

Lindesby ska ses som en del av exploateringen enligt två detaljplaner. Gång- och cykelvägar behövs för att förbinda det nybyggda området med befintligt vägnät och Lindesjön runt. GC-planen föreslår en GC väg längs Nyborgsgatan. För att komplettera detta behövs även rekreativa stråk som ansluter till Lindessjön runt och andra grönområden. De senaste årens exploateringar och planerade nya bostadsområden ökar kraven på grönytor och rekreation. Brodalen är den stadsdel i Lindesberg som har störst behov av kvalitativa grönytor. En ny gestaltning av Lindesby trädgårdar fyller en viktig funktion i utvecklingen av stadsdelen. Lindesby trädgård har röjts under 2020 och tanken är att under 2021 involvera närboende och andra intresserade att vara engagerade i förvaltningen av området.

Effekter om äskandet inte genomförs: Nybyggda områden förses inte med rekreationsmöjligheter. Folkhälsan påverkas. Det öppna landskapet växer igen. Tillgängligheten till vandringsleden Lindessjön runt är begränsad från det nybyggda området Lindesby. Investeringsgraden styrs av ambitionsnivå. Det bör tas hänsyn till att den yttre miljön påverkar intrycket orten ger. En omfördelning av resurser med en sänkt skötselnivå i andra bostadsområden till förmån för nya exploateringar är svårt att motivera.

Frövi Strandpromenad och Frövi Strandpark: 900.000 kr

Frövi Strandpromenad (rödmarkerat på bilden):

Samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit att ett utvecklingsprogram ska tas fram för Frövi strandpromenad. Något beslut har ännu inte fattats, men om kommunen vill se en utveckling av strandpromenaden kan det vara lämpligt att börja avsätta pengar redan 2022. Denna satsning kan göras etappvis. Första året kan några enklare åtgärder genomföras och den fortsatta utvecklingen planeras. Exempel på förbättrande åtgärder kan vara sittplatser, samlingsplatser, grillplats vid pulkabacken, skyltning mm. I utvecklingen av Frövi strandpromenad är det viktigt att göra den mer tillgänglig för allmänheten och skapa mer vattenkontakt. Möjligheten att kunna sitta ner eller aktivera sig vid olika målpunkter är också viktigt. Under 2020 har förbättringar gjorts vid Alanäs pumpstation.

Effekter om äskandet inte genomförs: Frövi strandpromenad utgör en stor potential för Frövi samhälle. Det är redan idag en tillgång men med relativt små medel kan attraktiviteten och värdet ökas väsentligt.

Frövi Strandpark:

Med den planerade byggnationen “Sjövallen” ökar kraven på kvalitativa grönytor för rekreation. Läget vid stranden och ut med strandpromenaden gör att investeringen höjer kvalitén för många medborgare och besökare. Parken enligt detaljplanen har inte blivit anlagd och målet “god bebyggd miljö” är inte uppnådd. Frövi Strandpark kombinerad med Frövi Strandpromenad bidrar till en mycket viktig samhällsutveckling och en behovsanpassning för Frövi samhället i sin helhet.

Effekter om äskandet inte genomförs: I dagsläget ger grönytan intill fritidsbåts hamnen ett övergivet intryck. Bibehållen kvalité minska intresset för exploateringen “Sjövallen” och minska en positiv samhällsutveckling av Frövi samhället.

Lekplatser = 600.000 kr

Kommunen underhåller 24 lekplatser. De senaste 15 åren har ett stort antal lekplatser rivits och renoverats. Antalet barn förändras kontinuerligt och nya behov uppstår och inom en femårsperiod har en del lekplatser nått sin avskrivningstid. För att hålla takten behöver ca en och en halv lekplats rustas per år. De kommande åren behöver enskilda lekredskap bytas ut samt nya behov täckas t.ex. med en ny lekplats vid Sköndal.

Effekter om äskandet inte genomförs: Lekplatserna utarmas igen i takt med utebliven reinvestering och barnens behov kan inte tillgodoses på en rimlig nivå.

Träd, planteringar och möblering = 660.000 kr

Trädbeståndet och växtlighet i kommunen behöver förnyas kontinuerligt. Parkträd skadas och behöver avverkas av säkerhetsskäl. Planteringar behöver förnyas och växtbäddar anläggas. I allér ställs krav på återplantering enligt miljöbalken. Inför kommande klimatförändring behöver nya arter etableras i våra parker och längs gator, promenadvägar och vid rastplatser. Möbleringen (soffor, papperskorgar, blomurnor, mm) i parker och vid promenadvägar och rastplatser har förfallit och tagits bort under fler decennier. Särskilt äldre kan vara i behov av vila under en promenad. Numera täcks inte grundbehovet.

Effekter om äskandet inte genomförs: Trädbeståndet är på många ställen överåldrig. Lummig och skyddande grönska går förlorat, kvalitéer som årstidsaspekter, skugga, insekts- och fågelliv går förlorade. Tätorternas estetiska kvalitéer påverkas negativt. Tätorternas estetiska kvalitéer påverkas negativt om möbleringen inte förnyas. Parksoffor och andra anläggningar har förfallit och tagits bort. Grundutbudet för rekreation är inte säkerställt.

Ekonomi | Länet Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in