Så vill Skolinspektionen att skolbibliotek skall fungera

Av på 21 april, 2021

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning om hur skolor använder skolbiblioteket som en pedagogisk resurs för att främja elevernas lärande. Som vägledning har Skolinspektionen tagit fram ett verktyg till stöd för att reflektera över hur skolbiblioteket ska fungera – och en checklista till stöd för att utveckla verksamheten.

Detta är tredje delen i en artikelserie om skolbibliotek som pedagogisk resurs.

Skolinspektionen är en statlig myndighet som kontrollerar att skolor följer lagar och regler i syfte att alla barn och elever ska få en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö. Skolinspektionens iakttagelser, analyser och bedömningar redovisas dels i form av enskilda beslut till de granskade skolorna och skolhuvudmännen, dels i en övergripande och sammanfattande rapport som utvecklingsstöd även för skolor som inte har granskats.

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning om, och hur, skolor använder skolbiblioteket som en pedagogisk resurs för att främja elevernas lärande. Tidigare granskningar har visat på brister när det gäller flera centrala faktorer av betydelse för skolbiblioteks verksamhet – exempelvis:

  • att skolor varken har ett eget skolbibliotek eller ett närliggande bibliotek, vilket innebär att elever saknar tillgång till skolbibliotek;
  • att rektor inte ger tillräckliga förutsättningar för skolbibliotekets verksamhet och att skolbibliotekarie saknas eller inte har tillräcklig kompetens;
  • att skolbibliotekets resurser är begränsade och att skolbiblioteket inte är tillräckligt synliggjorda som pedagogisk resurs;
  • att det finns brister i samverkan mellan skolbibliotekarier och lärare.

“Alltså finns det risk för att eleverna inte får tillräcklig tillgång till texter, litteratur och databaser som är anpassade till deras behov och som skulle kunna bidra till deras lärande. Källkritik och digital kompetens är viktiga förmågor i en allt mer digitaliserad omvärld och för att fostra aktiva samhällsmedborgare som värnar om det demokratiska samhället”, skriver Skolinspektionen i sin rapport.

Skolinspektionens slutsatser i rapporten “Skolbiblioteket som pedagogisk resurs”:

“En majoritet av de granskade skolorna behöver utveckla arbetet för att skolbiblioteken ska vara en integrerad del av skolornas pedagogiska arbete. Detta innebär bland annat att skolbibliotekens verksamhet behöver utvecklas så att den utgår från elevers och elevgruppers behov. Förutsättningar för samverkan mellan lärare och skolbibliotekarier behöver stärkas avseende tid, medvetenhet om varandras uppdrag och kompetens. Kompetensen på skolorna om hur skolbiblioteket kan vara en resurs i samtliga skolämnen behöver stärkas.

Rektorer behöver ta ett större ansvar för hur skolbiblioteken ska kunna vara en integrerad del av skolans arbete och för förutsättningar för samverkan. Skolbibliotekens verksamhet behöver synliggöras och utvecklas som en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Skolbibliotekens arbete med elevernas digitala kompetens behöver stärkas och tydliggöras. I en samtid där förväntningar och krav på att kunna söka och värdera information är avgörande för såväl individers som samhällets utveckling är skolbibliotekens uppdrag att stärka den digitala kompetensen extra viktigt.

Skolbiblioteken behöver involveras mer i värdegrundsarbetet. Det finns skolor i granskningen som har stora problem med studiero där skolbiblioteken trots detta inte är en del av det kontinuerliga värdegrundsarbetet.

När det gäller jämställdhetsarbetet behöver skolbiblioteken utveckla arbetet. De behöver gå vidare från att ”fånga” flickor och pojkar i litteratur som är könsstereotyp, till att analysera den egna verksamheten samt skaffa sig strategier för hur arbetet ska gå vidare för att undvika att eleverna fastnar i könsstereotypa mönster.

Skolinspektionen kan konstatera att kompetensen kring hur skolbibliotek kan stödja elevernas lärande och övriga utveckling generellt behöver höjas.” 

Skolinspektionens checklista för skolbibliotek

Skolinspektionen har tagit fram en checklista som är tänkt att vara ett stöd för att reflektera över hur skolbiblioteket används på en skola – och som kan ge vägledning i hur verksamheten kan utvecklas genom följande frågor:

På vår skola…
…planerar skolbibliotekarie och lärare delar av undervisningen tillsammans.
…är lärare och skolbibliotekarie väl insatta i varandras uppdrag och hur man kan arbeta ihop.
…är skolbiblioteket en resurs i flera av skolans ämnen.
…använder vi skolbiblioteket utifrån elevers och elevgruppers olika behov.
…är skolbibliotekets verksamhet en del av skolans värdegrundsarbete.
…är skolbibliotekets verksamhet präglad av ett jämställdhetsperspektiv.
…har eleverna inflytande över skolbibliotekets verksamhet.
…stärker skolbiblioteket elevernas läsförmåga och läsintresse.
…stärker skolbiblioteket elevernas medie- och informationskunnighet samt förmåga att vara källkritiska.
…motsvarar skolbibliotekets lokaler, medieinnehåll, bemanning och öppettider elevernas behov.
…är skolbibliotekets verksamhet en del av skolans kvalitetsarbete.
…har rektor tydligt uttalade förväntningar på att, och hur, lärarna ska använda skolbiblioteket.

Kultur | Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in