Så vill vi bidra till att bevara odlingslandskapets biologiska mångfald

Av på 13 februari, 2019
Mnemosynefjäril (på åkervädd), en art som gynnas av bete, men det får inte ske för tidigt eller vara för hårt. Foto: Johan Wallander.

Odlingslandskapets biologiska mångfald är hotad och ungefär hälften av alla rödlistade arter i Sverige är knutna till det brukade landskapet. Förändringen av odlingslandskapet har under de senaste 100 åren varit omfattande när befolkningen ökat och jordbruket rationaliserats för att möta de nya kraven på livsmedelsproduktion.

Många av det öppna landskapets arter är anpassade till äldre tiders jordbruk och har därför svårt att klara sig i dag. Sveriges riksdag har beslutat att vi ska bevara den biologiska mångfalden, men trots omfattande satsningar från samhällets sida är tillståndet fortsatt otillräckligt för att nå miljömålen.

Miljömålsrådet initierade därför 2017 ett samverkansprojekt där Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelserna fick i uppdrag att ta fram en plan för det fortsatta arbetet med att bevara och förstärka odlingslandskapets biologiska mångfald.

Ett fortsatt jordbruk är givetvis den viktigaste förutsättningen för att bevara odlingslandskapets alla värden, men i arbetet med planen har vi även identifierat ett 20-tal åtgärder som behöver genomföras framöver för att bevara den biologiska mångfalden. Vår utgångspunkt är att jordbruket ska kunna producera livsmedel effektivt samtidigt som natur- och kulturvärden gynnas, säger Johan Wallander på Jordbruksverket.

Exempel på åtgärder som lyfts i planen är:

  • Förstärk rådgivningen och kompetensutvecklingen om biologisk mångfald och ekosystemtjänster i slättbygd
  • Höj ersättningarna för skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar inom landsbygdsprogrammet
  • Utveckla kunskapen och kompetensen om andra sätt att sköta betesmarker och slåtterängar än de nuvarande metoderna

Sammantaget ska åtgärderna leda till att det skapas fler livsmiljöer för växter och djur i slättbygderna och att underlätta för fortsatt djurhållning i områden där det finns betesmarker med höga biologiska värden. Flera av åtgärderna är beroende av att regeringen beslutar om finansiering, medan andra är sådana där vi myndigheter tillsammans med lantbruket behöver agera för att åstadkomma förändringar.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in