Samverkan mellan socialtjänst och elevhälsa ger bättre stöd till barn och unga i Kumla kommun

Av på 6 februari, 2020

Socialtjänst och elevhälsa har under många år brottats med frågan: hur kan vi tillsammans arbeta för att på bästa sätt fånga upp samt stötta barn, unga och familjer som är i behov av olika former av stöd och hjälp?

2018 påbörjades projektet tidiga och samordnade insatser för barn och unga, TSI, som är utlyst av skolverket och socialstyrelsen och där syftet är att förbättra samverkan mellan elevhälsa, socialtjänst samt hälso- och sjukvården. Tidiga och samordnade insatser handlar om att barn och unga ska få stöd i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling. Ett arbete som delvis sker tillsammans med kommunerna Askersund, Hallsberg och Lekeberg i form av nätverksträffar och utbildning i praktisk samverkan.

Målet för projektet är att vi tillsammans ska förebygga psykisk ohälsa hos flickor i mellanstadiet. I Kumla kommun har vi dock landat i att vi genom detta arbete även kan förbättra vår samverkan och våra insatser för alla inom vår målgrupp, det vill säga barn och unga i åldern 0–18 år.

– Det känns glädjande att våra två förvaltningar har arbetat fram bra former av samverkan på olika plan. Nu gäller det att hålla i samarbetet och arbeta vidare för att vidareutveckla detta. Det är viktigt att barn och unga får så tidiga insats som möjligt, för att stävja en ogynnsam utveckling, säger socialnämndens ordförande Annica Sjöqvist.

– Genom tidiga insatser för våra barn och unga, utifrån individuella behov, kan vi skapa bra förutsättningar att lyckas i skolan. Nämnderna följer årligen upp detta arbete och vi har planerat in ett gemensamt möte för att på huvudmannanivå följa arbetet och få mer kunskap om varandras områden, säger Oskar Svärd som är ordförande i nämnd för livslångt lärande.

Utveckling genom samverkan

Det är viktigt att poängtera att det inte handlar om någon ny modell utan om att utveckla befintliga verksamheter och att skapa möjlighet till nya kontaktytor. I detta arbete är även kontakten med de andra kommunerna viktig, här kan vi dela med oss av vad vi gör bra och vilka utmaningar vi ser samt ta del av varandras erfarenheter och lösningar.

– Med barnets behov i centrum så har vi i detta arbete identifierat de utmaningar som vi står inför och där vi måste hitta lösningar. En stor del av arbetet har handlat om att träffa och lära känna varandra och det har vi gjort möjligt genom samverkansdagar då personal från skolan, elevhälsan och socialtjänsten har fått träffats för att få förståelse för varandras lagstiftning och arbetssätt, säger Lena Persson som är chef för elevhälsan.

Vilka effekter kan vi se?

Det är resultaten av den årliga ”ELSA-enkäten” samt ”Liv- och hälsa ung” som varit vägledande i detta arbete och som vi har att jämföra med framöver. Dessa enkäter har visat en tydlig ökning av psykisk ohälsa hos flickor i årskurs 7. För att arbeta förebyggande med detta så anser vi att detta arbete bör påbörjas långt innan de går i högstadiet.

– Vi är fortfarande i ett tidigt skede av detta arbete men vi kan redan nu ana vissa effekter. Vi kan bland annat se att antalet ansökningar om stöd och hjälp har ökat och det handlar nog främst om att man som vårdnadshavare i högre utsträckning känner till vad man kan få hjälp med och på vilket sätt, säger Ylva Forslund som är enhetschef på familjeenheten.

Vi har tagit fram en konkret samverkansmodell för detta som heter Bron, som handlar om att skola och vårdnadshavare ska få en snabb väg in till socialtjänstens öppenvård. Det kan bland annat handla om ett barn som inte längre vill gå till skolan eller att det är svårt att få ordning på vardagsrutinerna.

– Bron riktade sig till barn i låg- och mellanstadiet men vi insåg rätt snart att det även fanns ett behov inom förskolan samt regionens mödra- och barnavårdscentral och öppna förskola. Därför har vi tagit fram ytterligare ett material som heter Minibron och som riktar sig till barn som är 0–6 år, säger Ylva Forslund.

Utöver Bron så finns det redan pågående aktiviteter som vi har kunnat koppla samman med detta arbete. Ett exempel är ”Dans för dig” som kulturskolan och kommunen arbetar med. Det är en dansgrupp för tjejer i årskurs 5–8, som ibland kan känna stress eller har höga krav på sig själva. Vi erbjuder även en rörelsegrupp för överviktiga barn där elevhälsan samverkar med Region Örebro län.

Nu fortsätter vi framåt!

Även om projektet börjar gå mot sitt slut så är Lena och Ylva överens om att det här bara är början på deras gemensamma arbete.

– Vi ser så många bra effekter av detta arbete. Att vi till exempel har fått till en ökad samverkan mellan socialtjänst och skola när det gäller individärenden. Det känns härligt att vi kommit så här långt och att vi kan se positiva resultat av det arbete vi gör. Vi brinner ju för dessa barn, säger Ylva Forslund.

– Jag ser Ylva som en av mina närmaste kollegor, även om vi inte arbetar inom samma förvaltning. Jag har nyligen anställt en medarbetarna som tidigare arbetat inom socialtjänsten på ett vikariat inom elevhälsan, så jag tänker att vi genom detta projekt kan se att det leder till samverkan även inom andra områden, säger Lena Persson.

Under 2019 har vi framförallt tre områden som vi kommer att jobba vidare med. Vi kommer att fortsätta med samverkansdagar och nu med fokus på samverkan med Region Örebro län och Familjens Hus i Kumla. Föreläsning med fokus på ett gemensamt språk och tankesätt kring barn och sist men inte minst en gemensam värdegrund som vi har att falla tillbaka på. Så att vi allt styr mot samma hamn, för barnen och ungdomarna i Kumla kommun!

Länet | Kumla
Örebronyheter

Källa Kumla Kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in