Satsningar för att förbättra villkoren för landsbygden

By on 7 november, 2022
Arkivbild

Villkoren för att leva, bo och verka i hela Sverige ska stärkas. Regeringen satsar därför på sänkt skatt för diesel som används inom jord- och skogsbruk samt vattenbruksverksamhet, förstärkt reseavdrag, utbyggnad och underhåll av samhällsviktig infrastruktur, som underhåll av vägar, utbyggnad av laddinfrastruktur och etablering av bredband.

– Regeringen arbetar målmedvetet för att förbättra förutsättningarna för de som bor och verkar på landsbygden, det handlar bland annat om att långsiktigt arbeta för konkurrenskraftiga villkor för det svenska jord- och skogsbruket. Men det handlar också om att människor ska ha råd att åka till jobbet och att alla har tillgång till snabbt bredband och goda möjligheter att ladda bilen oavsett var man bor, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

– I Sverige finns en underhållsskuld när det kommer till vägnätet. Vi satsar därför en miljard kronor på utökat vägunderhåll. Det kommer bidra till att förbättra framkomligheten i hela landet och trygga en konkurrenskraftig infrastruktur. Dessutom är en väl utbyggd laddinfrastruktur för såväl lätta som tunga transporter av stor vikt för att minska utsläppen från transportsektorn, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Satsningar för att stärka villkoren på landsbygden

….

Sänkt skatt på jordbruksdiesel

Regeringen föreslår i budgeten fortsatt sänkt skatt på diesel som används inom bland annat jord- och skogsbruk samt vattenbruksverksamhet, till och med december 2023, skatten på denna diesel blir då noll kronor. Det bidrar bland annat till att stärka och upprätthålla svensk livsmedelsproduktion.

….

Förstärkt reseavdrag

Regeringen vill behålla och förstärka reseavdraget. Det innebär dels att det nuvarande reseavdraget behålls, dels en höjning av avdragsbeloppen för att bättre spegla de faktiska kostnaderna för resor. Avdraget för arbetsresor med egen bil höjs med 6 kronor och 50 öre, till 25 kronor per mil. Även avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs, till 12 kronor per mil. För resor med förmånsbil som drivs med elektricitet görs dock inte några ändringar i förhållande till dagens regler.

För en arbetspendlare som använder egen bil och har 4 mil till jobbet innebär förslaget en årlig skattelättnad om ca 4 700 kronor mer jämfört med modellen med en avståndsbaserad skattereduktion.

….

Äganderätten för skog och mark ska förstärkas

Regeringen anser att äganderätten för skog- och mark ska stärkas, bland annat handlar det om att markägare ska få ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukanderätten i den utsträckning de har rätt till enligt gällande lagstiftning. Just nu pågår dock en prövning i Högsta domstolen, och regeringen avvaktar den prövningen innan man avser att ta ställning till ytterligare resurser för intrångsersättning.

….

Ett gott företagsklimat i hela landet

Regeringen värnar ett gott företagsklimat i hela landet, till exempel bör ägarskiften inom såväl familjeföretag som till personal underlättas för att inte livskraftiga företag ska läggas ned. I december 2021 presenterades Gårdsförsäljningsutredningen som bland annat föreslår att gårdsförsäljning ska vara tillåtet i anslutning till betalda studiebesök eller föreläsningar om den aktuella produkten och på tillverkningsstället.

Regeringen fortsätter att bereda frågan om småskalig gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker under förutsättning att den fortsatta analysen visar att detaljhandelsmonopolet kan säkras.

….

Formerna för en jakt- och viltvårdmyndighet ses över

För att främja en hållbar jakt och viltvård avser regeringen att tillsätta en utredning som bland annat ska se över formerna för en jakt- och viltvårdsmyndighet.

….

Underhåll av vägar

Regeringen satsar 1 miljard kronor på vägunderhåll så att Trafikverket kan genomföra viktiga underhållsåtgärder som till exempel beläggningsunderhåll, linjemålning, broreparationer och trumbyten. Det bidrar till att säkerställa framkomligheten i hela landet och tryggar en konkurrenskraftig infrastruktur.

Eftersom det finns stora behov i närtid inom vägunderhållet omprioriterar regeringen en mindre del av järnvägsunderhållet, 750 miljoner, till vägunderhåll. Omfördelningen mellan väg och järnväg drabbar inte järnvägsunderhållet eftersom Trafikverket kan omsätta dessa medel i järnvägsunderhåll först flera år framåt i tiden. Därutöver avsätter regeringen ytterligare 250 miljoner kronor till vägunderhåll. Det innebär att statens medel kan användas på ett så effektivt sätt som möjligt.

….

Laddinfrastruktur

Regeringen utökar satsningen för stöd till publika laddstationer för lätta fordon, laddstationer för tunga fordon samt tankinfrastruktur för vätgas till tunga transporter till totalt 1,09 miljarder kronor för 2023.

Under 2024 och 2025 beräknas ytterligare 1 miljard kronor, respektive 505 miljoner kronor tillföras för samma ändamål. Satsningen ska bidra till att minska utsläppen från transportsektorn och nå klimatmålen genom att säkerställa en förbättrad tillgänglighet till laddinfrastruktur och ökad laddkapacitet i hela landet.

Tillgången på laddstationer ska vara så god att elbil är ett bra alternativ för alla invånare, i allt från gles- och landsbygder till städer. För de tunga transporterna behöver laddinfrastrukturen byggas ut med början för de regionala godstransporterna, för att successivt bilda sammanhängande stråk i hela landet. Hamnar har en viktig roll som nav för elektrifiering av flera trafikslag. Därför behöver även laddinfrastrukturen byggas ut i hamnar och på kajer.

….

Bredband

Regeringen satsar 600 miljoner kronor för stöd till bredbandsutbyggnad under år 2023.  Det innebär att det sammantaget finns 1,3 miljarder kronor för bredbandsutbyggnad inom ramen för det statliga bredbandsstöd som Post- och telestyrelsen (PTS) ansvarar för: 600 miljoner i utökat anslag, 600 miljoner kronor från EU:s gemensamma jordbrukspolitik (GPJ) samt 100 miljoner kronor från tidigare beslut.

En väl utbyggd digital infrastruktur är viktig för likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd i hela landet. Efterfrågan på snabbt bredband är stor, samtidigt som tillgången till bredband varierar i Sverige, där andelen icke-anslutna hushåll är högre på landsbygden.

För att bidra till att säkerställa att även landsbygd och glesbygd får fungerande bredbandsuppkoppling kan offentliga medel nyttjas där det inte finns lönsamhet för privata företag att bygga ut bredband.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa Finansdepartementet, Näringsdepartementet, Infrastrukturdepartementet
Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

You must be logged in to post a comment Login