Såväl ökade intäkter som kostnader i jordbruket 2021

By on 2 december, 2021
Foto: Lena Clarin

Prognosen för jordbrukssektorns ekonomiska resultat 2021 visar ett något bättre resultat än 2020. Kostnaderna ökar främst på grund av stigande priser på insatsvaror men bedömningen är att det kompenseras av ökade produktionsvärden inom både vegetabilie- och animalieproduktionen.

Under 2021 har lantbruket utmanats av kostnadsökningar på insatsvaror samtidigt som vi haft låga spannmålsskördar och utbrott av fågelinfluensa som påverkat råvaruproduktionen. Prisökningar på vegetabilier och animalier gör ändå att prognosen visar på en något förbättrad företagsinkomst för lantbruket som helhet. 

– Enskilda lantbrukare påverkas olika beroende på när under året råvarorna sålts och insatsvarorna köpts in. Prisökningarna på insatsvaror under 2021 innebär att lantbruket går in i 2022 med ett högt kostnadsläge, säger Marie Törnquist, jordbrukspolitisk utredare på Jordbruksverket.

Stora prisförändringar ger en osäker prognos

År 2021 har präglats av prisökningar på spannmål, oljeväxter och proteingrödor vilket lett till att värdet av vegetabilieproduktionen bedöms öka trots mindre skördar av spannmål och proteingrödor jämfört med 2020. Utöver detta har stigande avräkningspriser för mjölk, i kombination med ökad produktion, bidragit till det ökade produktionsvärdet.

Samtidigt har priserna på insatsvaror såsom el, diesel, mineralgödsel och foder stigit vilket lett till betydande kostnadsökningar för jordbruksföretagen. De stora prisförändringarna på insatsvaror men även avräkningspriser på vegetabilier ökar osäkerheten i uppskattningen av både kostnaderna och intäkterna i prognosen. När det gäller kostnaderna så beror mycket på vilka volymer som köpts in och när under året det skett. Tidpunkten för inköp kan se olika ut beroende på sektor och de enskilda företagens planeringssituation.

Produktionsvärdet ökar

Totalt uppskattas jordbrukssektorns produktionsvärde bli 67,4 miljarder kronor 2021, en ökning med 2,7 miljarder kronor eller 4 procent jämfört med 2020.

Spannmålsskörden 2021 minskade preliminärt med 16 procent jämfört med 2020. Totalskörden av oljeväxter beräknas vara i nivå med 2020 och vallskörden bedöms varit normal. Under 2021 har priserna på spannmål och oljeväxter stigit både i Sverige och i omvärlden. Totalt bedöms produktionsvärdet för vegetabilier ökat med drygt 1,1 miljarder kronor eller 4 procent till 31,5 miljarder kronor.

Även inom animalieproduktionen förväntas produktionsvärdet öka. Invägningen av mjölk bedöms öka med någon procent samtidigt som avräkningspriserna bedöms stiga med cirka 6 procent jämfört med 2020. I övrigt har volymerna inom animalieproduktionen generellt varit relativt stabila samtidigt som avräkningspriserna har stigit. Enda undantaget är äggproduktionen där produktionen bedöms minska betydligt under året till följd av det omfattande utbrottet av fågelinfluensa. Totalt förväntas produktionsvärdet för animalieproduktionen öka med 1,5 miljarder kronor eller 5 procent och uppgå till 30,3 miljarder kronor.

Även kostnaderna ökar

Kostnaderna för insatsvaror och tjänster bedöms öka med 2,0 miljarder kronor eller 4 procent under 2021 jämfört med 2020. Orsaken är främst stigande priser för el, diesel, mineralgödsel och foder inklusive egenproducerat foder. Utöver kostnadsökningarna för insatsvaror och tjänster ökar även kostnader för kapitalförslitning, löner, räntor samt arrende- och hyreskostnader.

Sammantaget innebär detta att företagsinkomsten, som ska täcka kostnader för eget arbete och eget kapital, uppskattas till 8,3 miljarder kronor 2021. För jordbrukssektorn innebär det en ökning med 0,4 miljarder kronor jämfört med 2020 men variationen mellan olika företag kan vara stor.

Ekonomi > Sverige
Örebronyheter

Källa: Jordbruksverket 

You must be logged in to post a comment Login