Sida-stöd till internationella insatser i kampen mot corona-pandemin

Av på 10 april, 2020

Spridningen av covid-19 har utlöst en global kris, som också drabbar människor i fattiga delar av världen hårt, det krävs internationellt samarbete för att stoppa viruset.

Biståndsmyndigheten Sida har beslutat att bidra med 70 miljoner kronor till FN:s gemensamma appell för arbetet med att stoppa spridningen av coronaviruset. Dessutom får Internationella Rödakorskommittén 30 miljoner kronor.

Covid-19 sprider sig över hela världen. Fler och fler låg- och medelinkomstländer rapporterar in fall av smittan. Många av dessa länder var redan före smittspridningen i behov av humanitär hjälp och corona-pandemin riskerar att fördjupa pågående humanitära kriser, och utsätta miljontals människor för nya ekonomiska, säkerhetsmässiga och hälsomässiga risker.

– Utbrottet av corona-smitta är en global kris som påverkar oss alla. Därför går Sida in och stöttar FN:s gemensamma insats som når ut brett, med fokus på de sköraste och mest utsatta människorna, säger Carin Jämtin, Sidas generaldirektör.

FN:s appell lanserades den 25 mars av Världshälsoorganisationen WHO och FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp OCHA. Sverige välkomnar FN:s ledarskap och samordnande roll. Sida har nu beslutat hur det svenska bidraget till appellen ska fördelas.

I FN-appellen prioriteras tre områden särskilt:

  • – Att begränsa smittspridningen och att minska dödligheten i sjukdomen covid-19.
  • – Att minska den skada som görs på människors tillgångar och rättigheter, sociala sammanhang och möjligheter till försörjning.
  • – Att särskilt fokusera på flyktingar, internflyktingar, migranter och andra utsatta grupper.

En av de viktigaste lärdomarna från tidigare epidemier, till exempel utbrott av ebola, är att dödligheten i andra sjukdomar riskerar att stiga i samband med smittor, då resurserna inte räcker till annan nödvändig vård. Det är därför viktigt att i möjligaste mån se till att basal sjukvård, vaccinationsprogram, mödrahälsovård och annat fortsätter att fungera även under utbrottet av Covid-19. Tillgång till rent vatten och tvål och möjlighet att sköta sin hygien är också grundläggande för att begränsa smittan.

– Vi arbetar för att stärka hälsosystemen för att vårda sjuka och begränsa smittan, men det är också viktigt att barn fortsätter att vaccineras och att människor har tillgång till mödravård och vanlig sjukvård. Världen behöver samordning, och här samarbetar många givarländer för att snabbt ge stöd hjälpa till där det behövs mest, säger Carin Jämtin.


Fakta om det svenska stödet och hur det ska användas:

30 miljoner kronor till FN:s flyktingorgan UNHCR som ska användas till:
– Att upprätthålla sjukvård, tillgång d till rent vatten och hygien.
– Skyddsmateriel till vårdpersonal och att isolera och ta hand som sjuka.
– Kontantstöd, för att hjälpa människor som hamnar helt utan inkomst som en följd av smittan.
– Skydd för särskilt sårbara grupper, så att ingen diskrimineras och hamnar utan sjukvård.
– Tillfälliga bostäder görs tillgängliga.
– Stötta utbildning och skolor.
– Informationsinsatser

De flesta flyktingar och internflyktingar i världen lever i låg- eller medelinkomstländer. Många lever i flyktingläger eller i fattiga delar av stöder, där det saknas sanitet och där hälsovården är bräcklig. Trångboddhet och bristande tillgång till rent vatten blir riskfaktorer som kan sprida smitta, särskilt i högriskområden.

40 miljoner kronor till FN:s barnfond UNICEF som ska användas till:
– Stärka riskkommunikation och engagera lokalsamhällen i hur man stoppar smittspridning.
– Tillgång till rent vatten och hygien, samt skyddsutrustning till vårdpersonal och annan medicinsk utrustning.
– Stärka fortsatt tillgång till basal hälsovård för kvinnor och barn, till exempel mödravård och vaccinationer.
– Stärka tillgång till utbildning och socialt skydd för familjer. Till exempel har förekomsten av våld i hemmet ökat under corona-pandemin. UNICEF arbetar tillsammans med kvinnogrupper för att kunna hantera utsatta familjer, och stärker tillgången till psykosocialt stöd.
– Samla in data om hur pandemin påverkar barn och gravida kvinnor långsiktigt.

Även om barn oftast inte blir så sjuka av corona-viruset drabbas de av konsekvenserna pandemin för med sig. UNICEF beräknar att en och en halv miljard barn får sin skolgång störd eller stoppad av pandemin. När skolor stänger drabbar det de fattigaste barnen värst, som inte har tillgång till internet eller läxhjälp från vuxna, och som kanske inte får näringsriktig mat när skollunchen ställs in.

30 miljoner kronor till Internationella Rödakorskommittén, ICRC, som ska användas till:
– Stöd till sjukhus och vårdinrättningar med materiel och möjlighet att isolera patienter.
– Psykosocialt stöd till människor som redan är traumatiserade av våld och konflikt, och som nu drabbas av restriktioner för att stoppa smitta.
– Information och utbildning för att stoppa smittspridning.
– Tillgång till rent vatten, hygien och sanitet.

Internationella Rödakorskommittén har ofta tillträde till sammanhang där andra kan ha svårt att komma in, som fängelser, konfliktområden till exempel. Därför har ICRC möjligheter att hjälpa särskilt sårbara grupper, som flyktingar och internflyktingar i läger, migranter, och frihetsberövade.

Världen
Örebronyheter

Källa Sida

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in