Sju län prioriterar Hallsberg och Örebro central

By on 23 oktober, 2020
Nina Höijer (S), regionråd Region Örebro län och en av de sammankallande i styrgruppen för Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete. Foto: Region Örebro län.

Pendlarna, klimatet och godstransporterna är i fokus när sju län presenterar en gemensam plan för transportinfrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen. Bakom planen (”Systemanalys 2020”) står länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits.

Planen överlämnas till Trafikverket den 23 oktober och visar bland annat vilka järnvägar, vägar och hamnar som länen vill satsa på under de kommande åren.

– Systemanalysen är ett bra grunddokument för vår infrastrukturplanering i Region Örebro län. Och länens enighet om både kollektivtrafikens och godsflödenas utvecklig är en styrka när vi nu tar våra prioriteringar vidare gentemot staten. Det är även positivt att de internationella transporterna och utvecklingen av Oslo-Stockholm tas med i Systemanalysen, säger Nina Höijer (S), regionråd Region Örebro län och Region Örebro läns representant i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete.

I Stockholm-Mälarregionen bor över fyra miljoner människor som tillsammans skapar 49 procent av Sveriges BNP. Varje dag reser 750 000 pendlare över kommungränserna för att komma till jobbet. 150 miljoner ton gods passerar till, från och genom länen i Stockholm-Mälarregionen. Åtta av tio tågresor i Sverige startar eller slutar i Stockholm. Om inte infrastrukturen fungerar i den här regionen drabbas trafiken i hela landet.

Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete är det politiskt styrda transportpolitiska samarbetet mellan de sju länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om gemensamma mål om en sammanhållen, hållbar region med infrastruktur och kollektivtrafik som underlättar människors vardag, en utvecklad handel samt godstransporter i regionen. Syftet med Systemanalys 2020 är att kartlägga vilka investeringar som krävs för att öka tillgängligheten till, från och genom regionen, hålla samman kollektivtrafiken och förbättra infrastrukturen.

Framtidens resor – Storregional systemanalys för Stockholm-Mälarregionen kan laddas ner från Mälardalsrådets hemsida.

En Bättre Sits
Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har 2018-2020 arbetat med en uppdaterad analys av Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur. Arbetet har letts av 70 ledande politiker från länen i Stockholm-Mälarregionen, som tillsammans arbetar för att staten ska veta vilka infrastruktursatsningar som regionen prioriterar och vilka som leder till störst nytta. Målet är att utveckla och vårda den länsöverskridande och politiskt genomarbetade utvecklingsstrategin (Systemanalysen) för Stockholm-Mälarregionens transportsystem. Lär mer på www.enbattresits.se

Mälardalsrådet
Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser. Läs mer på www.malardalsradet.se

Lokalt/Länet 
Örebronyheter

Källa Mälardalsrådet

You must be logged in to post a comment Login