Sjukvården ska anpassas efter patientens vårdbehov och läkarbesök ske när det behövs

By on 24 januari, 2020
Britt Skogseid, ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är i sitt remissvar på ”Digifysiskt vårdval – tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet” (SOU 2019:42) positivt till flera av förslagen i utredningen. Men framhåller vikten av ett ordnat införande av digital vård och listning på läkare, där de med störst behov av kontinuitet och samordning prioriteras fram till dess att primärvården är fullt utbyggd.

Digitalisering skapar nya möjligheter för vården, något som nätläkarna tagit tillvara genom att vara först med att erbjuda snabb tillgänglighet för enkla vårdbehov via digitala kontakter på nätet. Huruvida dessa besök egentligen avlastat primärvården råder det dock delade meningar om. Att fortsätta att ha separata system för digitala och fysiska vårdkontakter är inte långsiktigt hållbart och utredningen föreslår nu integrering av digital och fysisk vård.

Svenska Läkaresällskapet är i sitt remissvar bland annat positivt till att

  • digital och fysisk vård integreras i primärvården, men framhåller vikten av att det breda införandet bör ske på längre sikt och genom ett ordnat införande.
  • patienter väljer vårdgivare genom att lista sig, men SLS anser att listningen bör ske på läkare och inte utförare. De med störst behov av kontinuitet och samordning bör prioriteras fram till dess att primärvården är fullt utbyggd.

– Det är positivt att utredningens förslag utgår från att öka kontinuiteten i vården då förslag om förändringar av vårdvalssystemet läggs. Det är också rätt väg att gå att integrera digital och fysisk vård, säger Britt Skogseid, ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Men införandet bör ske på längre sikt och genom ett ordnat införande med möjlighet till utvärdering, framför ett snabbt och brett införande.

Trots att det finns evidens för att listning på läkare bidrar till hög kontinuitet i vården, högre vårdkvalitet och minskad total resursförbrukning, väljer utredningen att föreslå listning på utförare vilket man menar tar fasta på primärvårdens styrkor; bredd och multiprofessionalitet.

– Vi vill se listning på läkare. Genom att lista på utförare riskerar man att skyla över den reella läkarbrist som råder inom primärvården, säger Britt Skogseid. Vi ser inte heller någon motsättning mellan listning på läkare och att tillvarata primärvårdens breda multiprofessionella kompetens. Sjukvården ska anpassas efter patientens vårdbehov och läkarbesök ske när det behövs.

Svenska Läkaresällskapet saknar förslag i utredningen om hur den grundläggande problematiken med en underdimensionerad primärvård ska lösas. Då utredning av primärvården ligger på två stora statliga utredningar blir det svårt att bedöma förslagen eftersom helhet saknas.

– Det krävs en rad åtgärder för att stärka allmänmedicinen så att de allmänmedicinska specialisterna ska kunna ta huvudansvaret i den nära vården. Förutom arbetsförhållanden och arbetsmiljö behövs förutsättningar för fortbildning och utvecklingsarbete. Även forskningsförutsättningarna i primärvården måste stärkas. Utredningen saknar förslag i alla dessa delar, avslutar Britt Skogseid.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa Svenska Läkaresällskapet

You must be logged in to post a comment Login