Skogsskador 2017: multiskadad tall och ny svampsjukdom etablerad

By on 18 mars, 2018
Under 2017 myntades ett nytt begrepp: multiskadad tall som drabbats av flera angrepp samtidigt, dessutom har den nya svampsjukdomen Diplodia nu på allvar fått fäste i Sverige. Det här visar Skogsstyrelsens färska sammanställning av skogsskador under 2017.

2017 blev ett år utan större omfattande stormar eller bränder. Samtidigt finns nya bekymmer med en rad skadeangrepp som markägare kan behöva hålla ögonen på och åtgärda om det finns behov.

I södra Norrland har granbarkborren varit ett fortsatt stort problem, med störst skador i Medelpad, Ångermanland, Jämtland och norra Hälsingland med flera rekordfångster i övervakningsfällorna. Barkborreskadorna på levande skog har ändå minskat under 2017 och de omfattande angreppen som drabbade området i södra Norland är troligen på väg att klinga av.

Läget inför 2018 är svårt att bedöma men vi rekommenderar att markägaren noga följer utvecklingen och ser till att upparbeta nya vindfällen och eventuella färska toppbrott i granskog. Eftersom granbarkborren trivs i färska vindfällen och nedsatta granar är det viktigt att få ut dem så att angreppet inte tar ny fart, säger Hans Källsmyr, nationell skadesamordnare på Skogsstyrelsen.

I hela norra Norrland finns problem med törskatesvamp på yngre tall. Det finns omfattande angrepp i plantskog, ungskog och gallringsskog. Utöver det så är det problem med knäckesjuka på tall i Norrland. Ett nytt begrepp ”multiskadad tall” har myntats där tallar är skadade av törskate, knäckesjuka och viltbete samtidigt. Det försvårar åtgärder och ökar risken för att trädet dör helt.

Under 2016 upptäcktes ett angrepp av svampsjukdomen Diplodia pinea i ett tallbestånd norr om Arlanda. Sjukdomen har nu upptäckts på fler platser från Ljusdal i norr till Småland i söder och anses nu etablerad i landet. De flesta fynden är i sydöstra Sverige där det varit torrt i flera år. Diplodia är en svår skadegörare på tall i sydöstra Europa, och gynnas troligen av klimatförändringen. Det är viktigt att följa utvecklingen och registrera nya fynd.

Trots den torra våren inträffade bara två större bränder under året, båda i Småland. En i Målerås som omfattade 160 hektar och en i en torvmosse utanför Bredaryd. Den låga grundvattennivån i sydöstra Götaland i början av året medförde att en del granbestånd drabbades av torkstress och angreps av svampen granrost och olika insekter. Torkstress gör träden mer mottagliga för angrepp.

Det är viktigt att skogsägare regelbundet ser över sin skog för att upptäcka skador. Då kan man sätta in åtgärder i tid och om möjligt begränsa skadorna, säger Hans Källsmyr.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login