Skolverket inrättar kontor i Örebro 2023

By on 26 februari, 2022
Arkivbild - Foto: Anders Olofsson

Skolverket inrättar tio regionala kontor för att regelbundet ha dialog med alla skolhuvudmän. Först ut är Härnösand, följt av Malmö och Luleå där Örebro får sitt kontor under 2023. Det är en del av ett regeringsuppdrag för att skolan ska bli mer likvärdig, att kvaliteten ska stärkas och att fler barn och elever ska nå målen.

De nya kontoren samlokaliseras med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

– För att fler barn och elever ska lyckas i skolan behöver kvaliteten i förskola och skola stärkas. Inrättandet av våra regionala kontor är ett viktigt steg framåt i Skolverkets arbete. Vi kommer närmare huvudmännen och kan tillsammans med dem skapa forum och samarbeten kring de frågor som har störst betydelse för att barn och elever når målen, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

Skolverket har ett långsiktigt uppdrag att genomföra insatser för att stärka alla elevers rätt till en likvärdig undervisning av hög kvalitet. Etableringen av nya kontor är en av dessa. Skolverket samordnar uppdraget i nära samarbete med de andra skolmyndigheterna Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Skolinspektionen och Skolforskningsinstitutet.

De regionala kontoren ska erbjuda dialoger

Regionala kontor är en viktig förutsättning för att Skolverket och SPSM ska kunna genomföra kvalitetsdialoger med landets drygt 2800 skolhuvudmän. Dialogerna syftar till att underlätta och stödja huvudmännens arbete med att följa upp, analysera och utveckla utbildningen som förskolorna och skolorna erbjuder. Med stöd av nationella mål och framgångsfaktorer som grundar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet kan skolmyndigheterna ha regelbundna dialoger med skolhuvudmännen om hur kvaliteten kan utvecklas och förbättras.

– Det finns en stor variation vad gäller kapacitet, kvalitet, förutsättningar och behov hos skolhuvudmännen. Genom den regionala etableringen och kvalitetsdialogerna kan vi skolmyndigheter få bättre förståelse för huvudmännens utmaningar, förutsättningar och förmågor. På så vis kan vi bli mer träffsäkra och effektiva i vårt stöd, säger Peter Fredriksson.

Orterna där nya kontor etableras

Skolverket etablerar nya regionala kontor successivt med start i Härnösand, Malmö och Luleå under 2022. Under 2023 fortätter etableringen av kontoren i Umeå, Gävle, Växjö och Örebro. Sist ut är kontoren i Göteborg och Linköping under 2024. Det kommer även att inrättas ett regionalt kontor i samma lokaler som Skolverkets huvudkontor i Solna.

De regionala kontoren placeras på dessa orter av flera skäl. Bland annat för att skapa så bra geografisk spridning som möjligt. Avstånden mellan kontor och huvudmän ska inte vara för stora. Därutöver har närhet till universitet och högskolor med lärarutbildning varit viktigt. Det har också varit centralt att utgå från de orter där SPSM redan har kontor.

Regeringsuppdragets olika delar

  • Utveckla ett nationellt kvalitetssystem med nationella målsättningar, delmål och indikatorer samt framgångsfaktorer för effektiv skolutveckling.
  • Ta fram analysunderlag inför kvalitetsdialoger med huvudmän tillsammans med Skolinspektionen.
  • Genomföra kvalitetsdialoger med huvudmännen tillsammans med SPSM.
  • Skapa en regional närvaro för Skolverket med regionala kontor.
  • Samverkan mellan berörda myndigheter.

Örebro
Örebronyheter

Källa Skolverket

You must be logged in to post a comment Login