Sport – Riksidrottsförbundet ökar takten för jämställd idrott

By on 6 oktober, 2016

Riksidrottsstyrelsen har i dag beslutat att öka takten i det fortsatta arbetet för jämställdhet inom idrotten. De jämställdhetsmål som finns för 2017 kommer inte att nås – vilket är en besvikelse men också en sporre i det fortsatta arbetet.

En mer jämställd idrott ökar kvalitet i verksamheten och är en förutsättning för att verkligen nå vår vision Svensk idrott – världens bästa. Idag är tre av fyra ordförande i Sveriges idrottsföreningar män och det ser likadant ut i de stora idrottsförbunden. Det duger inte, säger Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet och SISU idrottsutbildarna.

Beslutet innebär utveckling inom tre delar; ekonomisk styrning, ny mål- och handlingsplan samt förslag till stadgeändring om jämnare könsfördelning, kvotering. Just nu ser vi över det ekonomiska bidragssystemet i sin helhet och jämställdhetsperspektivet ska då läggas till i det arbetet.I och med att nuvarande mål inte nås inom utsatt tid måste vi sätta nya mål och en ny handlingsplan som vi också prioriterar i högre grad. Kvoteringen innebär att inget kön ska vara representerat med mindre än 40 procent på högre befattningar inom samtliga 71 specialidrottsförbund. Konkret förslag om utförande ska presenteras för beslut vid idrottens gemensamma årsmöte, Riksidrottsmötet i maj 2017.

Sett i backspegeln hundra år, femtio år, tjugo år, så har mycket hänt för jämställdheten såväl i samhället som inom idrotten. Antalet aktiva flickor och kvinnor har ökat, kvinnornas representation i beslutande organ har ökat, fördelning av resurser har blivit mer rättvis. Det sker en utveckling, men fortfarande når vi inte flickor i samma utsträckning som pojkar, och skillnaden är ännu större när det gäller utlandsfödda flickor. Riksidrottsförbundet vill att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden. Vi konstaterar att arbetet med att nå upp till det går för långsamt.

Vårt arbete handlar inte bara om antalet kvinnor och män på olika poster utan om hur vi behandlar varandra från unga år och genom hela livet. Vi måste öka kunskapen och vara medvetna om maktstrukturer och normer som försvårar jämställdhetsarbetet, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Riksidrottsstyrelsen tog idag beslut om att som ett första steg satsa 2 miljoner kronor för att snabba på förflyttningen mot en mer jämställd idrott.

Sport
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login