Stärkt skydd för enskildas fri- och rättigheter

Av på 24 mars, 2022
Arkivbild

Regeringen har i dag beslutat en lagråds­remiss om grund­lags­skadestånd, förslaget innebär att enskilda ska kunna få skade­stånd av staten eller en kommun vid över­trädelser av en grund­läggande fri- och rättig­het enligt regerings­formen.

I regeringens förslag görs det tydligt vilken rätt till skade­stånd man som enskild har vid det all­männas över­trädelser av grund­läggande fri- och rättig­heter enligt andra kapitlet i regerings­formen, som exempelvis yttrande­frihet eller mötes­frihet. På så sätt stärks enskildas rättig­hets­skydd.

I lagråds­remissen föreslås att det är staten eller en kommun som ska ersätta både ekonomisk och icke-ekonomisk skada som uppkommer vid en över­trädelse från deras sida. Skade­stånd ska dock bara betalas om den enskilde inte har fått eller kunnat få kompen­sation på något annat sätt.

Sedan en tid tillbaka finns det en lag­bestäm­melse som ger möjlig­het till skade­stånd vid över­trädelser av Europa­konventionen. Genom att en mot­svarande bestäm­melse nu föreslås gälla också vid över­trädelser av regerings­formen fram­träder vår grundlag tydligare i relation till Europa­konventionen.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Sverige
Örebronyheter

Källa Regeringskansliet
Lagrådsremiss: Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda – regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2022/03/grundlagsskadestand–ett-rattighetsskydd-for-enskilda/

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in