Stöd för prioritering av intensivvårdsinsatser

By on 28 mars, 2020
Mikael Sandlund, professor och överläkare i psykiatri samt ordförande i Svenska Läkaresällskapets Etikdelegation

Den pandemi som drabbat världen och Sverige innebär stora påfrestningar för hela samhället, för medborgare och för hälso- och sjukvården. I Sverige råder det brist på intensivvårdsplatser och skyddsutrusning och hälso- och sjukvården arbetar intensivt för att hinna bygga upp en beredskap för att kunna omhänderta ett stort antal smittade patienter som kräver intensivvård.

Behovet av riktlinjer för prioritering av intensivvårdsplatser är stort och igår (2020-03-26) publicerade Socialstyrelsen ”Nationella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden” Mikael Sandlund, professor och överläkare i psykiatri samt ordförande i Svenska Läkaresällskapets Etikdelegation kommenterar:

Det är bra att Socialstyrelsen tagit fram nationella principer. Behovet av stöd hur sjukvården ska prioritera intensivvårdsresurser under den pågående Covid-19-epidemin är stort och har efterfrågats av många, säger Mikael Sandlund, ordförande i SLS Etikdelegation.

Dokumentet innehåller inte medicinska riktlinjer eller hänvisningar till konkreta instrument och skalor för prognosskattning vid intensivvårdsinsatser.

– Man kommer att behöva arbeta fram lokalt och regionalt anpassade riktlinjer, säger Mikael Sandlund.

Utgångspunkten är den etiska plattformen för öppna prioriteringar, fastställd av riksdagen.

– Det är bra att Socialstyrelsen tar avstamp i den etiska plattformen. Det finns annars en risk för att nya principer eller påtagliga glidningar etableras i extraordinära lägen, utan föregående grundläggande och öppna diskussion, säger Mikael Sandlund.

Prioriteringsplattformen utmanas av det befarade krisläget till följd av Covid-19-epidemin främst i två avseenden:

  •  Ska nyckelpersoner eller personer med särskilt viktiga uppgifter (i samhället, eller i familjen) prioriteras?
  •  Ska patientens födelseår, dvs. kronologiska ålder ha betydelse för prioriteringen?

– Att patientens sociala ställning eller funktion skulle vägas in är uteslutet enligt Prioriteringsplattformens första princip (människovärdesprincipen), och Socialstyrelsens dokument öppnar heller inte upp för detta, vilket är bra, säger Mikael Sandlund.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa Svenska Läkaresällskapet

You must be logged in to post a comment Login