Stor satsning på att förbättra diagnostik och behandling inom hälso- och sjukvården

Av på 6 december, 2018
I dessa små flödesceller läser man av hela eller delar av arvsmassan.

Hälso- och sjukvården inom Region Örebro län deltar i en stor svensk satsning på precisionsmedicin. Det här ger helt nya möjligheter för diagnostik, behandling och uppföljning. Projektet Genomic Medicine Sweden, GMS, har fått ett anslag från Vinnova på 43, 8 miljoner kronor. Samverkansparterna satsar också pengar och totalt landar summan på 85 miljoner kronor som ska förbättra sjukvården runt om i landet.

Det är ett brett samverkansprojekt mellan olika aktörer inom hälso- och sjukvården, medicinska fakulteten på landets universitet, patientföreningar och näringslivet.

– Genom att knyta universitetssjukhusen och universiteten i hela Sverige in i ett gemensamt nätverk för att vidareutveckla både vård och forskning kommer vi att kunna erbjuda den modernaste vården till våra patienter både idag och i framtiden. Jag är mycket glad att Örebro är en aktiv part i detta samarbete, säger Mats G Karlsson, forsknings- och utbildningschef vid Region Örebro län.

Jämlik vård över hela landet
Ett av målen med GMS är att införa en storskalig sekvenseringsteknik inom sjukvården, vilket innebär att patienters arvsmassa, deras gener och sjukdomsframkallande mikroorganismer analyseras.

– Ytterligare en viktig del för projektet är målet att man ska ha en jämlik vård över hela landet. Därför har vi våra regionala genomikcentra och ett genomic medicine center (GMC), kommer att bildas hos oss, GMC Örebro. Det är en mötesplats för olika kliniker och labb, de som kommer att bearbetar data. GMS jobbar med olika diagnosgrupper, sällsynta sjukdomar, cancer och infektionssjukdomar, säger Gisela Helenius, molekylärbiolog på laboratoriemedicinska kliniken och docent på Institutionen för medicinska vetenskapervid Örebro universitet.

Den storskaliga sekvenseringstekniken kommer att utföras inom de olika diagnosgrupperna. Det kräver nya tekniska lösningar, en IT-struktur för data, lagring och bearbetning på sjukhusen och uppbyggnad av en nationell databas.

– Vi kommer att jobba mot både Region Örebro län och Region Värmland. Genom att vi jobbar mot målet en jämlik vård i landet ska alla få ta del av den nya tekniken. Bland annat kommer onkologin och cancerpatienterna få ta del av de här nya teknikerna, säger Gisela Helenius.

– Målet för diagnosgruppen infektionssjukdomarär att erhålla en snabb och pålitlig typning av mikroorganismer där kvalitetssäkrade metoder och resultat enkelt kan delas via de tekniska lösningarna mellan regioner. Detta för att exempelvis kartlägga smittspridningsvägar vid utbrottssituationer, säger Paula Mölling, molekylärbiolog på laboratoriemedicinska kliniken och docent på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

Farmakogenomik är ett annat område som kommer att ingå i vårt regionala genomikcentra. Genom att analysera olika gener med den nya tekniken kan man bestämma dosering av läkemedel. Olika individer omsätter läkemedel på skilda sätt och det är då bra att kunna individanpassa doseringen av läkemedel. Enzymerna som bryter ner läkemedel jobbar olika snabbt hos olika individer.

Lokalt | Universitetssjukhuset Örebro
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in