Strukturella brister i tillämpningen av Barnkonventionen

By on 16 november, 2020
Arkivbild.

Rädda Barnen välkomnar Barnkonventionsutredningens betänkande, som idag presenterats för jämställdhetsminister Åsa Lindhagen. Rädda Barnen har länge drivit frågan om Barnkonventionen som lag, eftersom vi är övertygande om att det kommer att stärka barns ställning i samhället.

För att få ett verkligt genomslag krävs bland annat att svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med konventionen. Därför är en grundlig genomlysning avgörande. Vi hoppas att regeringen tar till sig information om eventuella oförenligheter, med lagen och skyndsamt ser till att vi har lagstiftning som stämmer överens med barnkonventionen.

Det har inte ingått i utredningens uppdrag att undersöka den praktiska tillämpningen av lagar i relation till Barnkonventionen. Vi vet sedan tidigare att det är just i tillämpningen av lagstiftning som många dilemman uppstår. Rädda barnens ser därför, i nästa skede, fram emot djupare genomlysningar av hur man kan komma tillrätta med strukturella brister i t.ex. resurser, tid och kompetens.

För att barn i praktiken ska få sina rättigheter tillgodosedda så behöver alla som arbetar för och med barn, i exempelvis regioner och kommuner, tillämpa lagarna i enlighet med barnkonventionen. 

Politik | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Rädda Barnen

You must be logged in to post a comment Login