Svensk sjukvård kan få positiva effekter av pandemin

By on 4 december, 2021

Baksidan med pandemin har varit tydlig inom sjukvården, med hög belastning och ökade vårdköer. Men nu visar en ny rapport, framtagen av AbbVie, PwC och Telia, att delar av den svenska sjukvården även påverkats positivt av pandemin. Det handlar bland annat om att nyttan med digital vård har synliggjorts, minskad byråkrati och en tydligare kärnverksamhet.

I rapporten, som baseras på intervjuer med framträdande vårdspecialister i Sverige, lyfts fyra områden fram där vården har utvecklats i rätt riktning under pandemiåren 2020 och 2021.

  • Större användning av digital vård
  • Minskad byråkrati och detaljstyrning
  • Utvecklade interna samarbeten
  • Fokus på kärnverksamheten

– Inom samtliga dessa områden har innovation och/eller digitalisering varit drivkrafter och det här arbetet får inte avstanna. I ett nästa steg måste regionerna öka hastigheten i det fortsatta utvecklingsarbetet och bli betydligt bättre på att använda de positiva lärdomarna från pandemin, menar Henrik Schildt, specialist hälso- och sjukvård, PwC Sverige.

Tydlig nytta med digital vård

Rapporten visar att den interna skepsis som tidigare fanns mot digital vård, nu allt oftare har övergått i acceptans och optimism, när nyttan med till exempel digitala vårdbesök har synliggjorts. Även bland allmänheten har synen på digital vård förändrats och här är det till och med så att det är patienterna som nu driver på för en snabbare utveckling.

Fokus på kärnverksamhet och innovation

I intervjuerna är det flera som även lyfter fram att vårdgivarnas kärnverksamhet har blivit tydligare. Detta har lett till en medarbetardriven verksamhetsutveckling och innovation.

– Att se hur vårdens medarbetarkraft har stärkts under pandemin är mycket positivt. På AbbVie har vi i många år fokuserat på ett medarbetardrivet arbetssätt där vi samskapar både internt och externt med flera aktörer i samhället, ett arbetssätt som lett till en rad innovativa vårdnära projekt, ofta i form av digifysiska eHälsolösningar, säger Linn Mandahl, vd på AbbVie Skandinavien.

– Med gemensamma krafter kan vi tillsammans hitta lösningar på framtidens hälsoutmaningar och flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling – med människan som berörs i centrum och som en del av lösningen, säger Linn Mandahl.

Enligt rapporten sker nu dock en inbromsning av utvecklingstakten jämfört med hur det såg ut under pandemins tidigare faser. Nu behöver vi mer än någonsin hålla i för att bibehålla de positiva erfarenheterna från pandemin, annars riskeras en återgång till samma utvecklingstakt som innan pandemins utbrott.

Om rapporten

Rapporten är framtagen av AbbVie, PwC och Telia. Resultaten baseras på intervjuer med 15 specialister med olika perspektiv på hur pandemin har påverkat utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård. Rapporten är en sammanvägning av de intervjuade personernas synpunkter och kvantitativ data.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: AbbVie

You must be logged in to post a comment Login