Svenska Simförbundet kring sexuella övergrepp

By on 17 maj, 2017

Efter den senaste tidens diskussioner kring sexuella övergrepp vill Svenska Simförbundet gärna klargöra följande:

Svenska Simförbundet stödjer Svensk Idrotts gemen­samma vision och värdegrund. Dessa utgår ifrån ett barn­rättsperspektiv där alla föreningar ska kunna erbjuda samtliga barn och ungdomar en kamratlig och trygg social miljö. Alla ska kunna vara aktiva inom idrotten utan att riskera att utsättas för någon form av kränkande behandling. Bästa sättet att förebygga kränkningar och övergrepp i en förening är att föra en dialog om frågorna bland ledare, aktiva och i styrelserummet.

Svenska Simförbundet stöder och följer Riksidrottsförbundets policy mot sexuella över­grepp, som syftar till att förstärka skyddet av barn och ungdomar mot sexuella övergrepp, ut­nyttjande och trakasserier inom idrotten. Policyn utgår från gällande lagstiftning, Barnkonventio­nen och ett barnrättsperspektiv. 

Svenska Simförbundet har i sin grundutbildning av samtliga ledare, en utbildningsmodul kring vad barnrättsperspektivet och barnkonventionen innebär. Vi har under året påbörjat en översyn av samtliga våra utbildningar, och kommer även att se om ytterligare utbildning kring förebyggande av sexuella övergrepp är nödvändigt.

Att vara tränare- och ledare är ett förtroendeupp­drag oavsett om du är anställd eller ideell. Idrottens värdegrund måste efterlevas för att skapa en trygg och sä­ker miljö för barn och ungdomar i föreningens verksamhet. Den person som inte kan leva upp till den gemensamma värdegrunden har förverkat det förtroende som krävs för att inneha ett förtroendeuppdrag.

Om en person har begått kränkningar, övergrepp eller andra handlingar som strider mot idrottens värdegrund ska föreningen alltid både polisanmäla samt anmäla individen för bestraffning inom idrotten. Det är enbart föreningen som har rätt att stänga av och frånta ledare sina uppdrag, att varna och avskeda anställda samt att utesluta medlemmen ur sin förening.

I de fall Svenska Simförbundet får kännedom om att en person dömts för sexualbrott och återfinns i belastningsregistret kommer denne inte att ges förtroendeuppdrag inom Svenska Simförbundet. Personen i fråga är då heller inte välkommen i av förbundet arrangerad verksamhet.

Alla föreningar bör arbeta med förebyggande åtgärder. Till hjälp har SISU Idrottsutbildarna tagit fram stödmaterial för hur föreningen kan jobba med trygga idrottsmiljöer.
Läs mer här!

Föreningar har sedan december 2013 också rätt att be om ett begränsat utdrag ur belastningsregistret av den som erbjuds en anställning, ett uppdrag eller en praktiktjänstgöring inom föreningens verksamhet. Varje förening ska själv besluta om den ska kräva att de som möter barn och ungdomar regelbundet i verksamheten ska visa ett begränsat registerutdrag.
Läs mer här!

Sport | Simning
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login