Svenskarna förlitar sig i högre grad på den nationella regeringen än på EU

Av på 18 maj, 2019

Svenskarna förlitar sig i högre grad på den nationella regeringen än på EU när det gäller att bekämpa klimatförändringarna och kräver större insatser.

Enligt den sjätte upplagan av EIB:s klimatundersökning anser de svenska medborgarna att internationella organisationer och den nationella regeringen har den viktigaste rollen i kampen mot klimatförändringarna, följda av lokala myndigheter och EU.

Resultaten visar även tydligt att de nuvarande politiska strategierna inte lever upp till svenskarnas förväntningar i dagsläget.


Figur 1 – De politiska beslut som svenskarna i första hand skulle fatta om de vore regeringschefer:

 • – Stoppa användningen av kol för elproduktion senast 2025 – 34 %
 • – Stoppa avskogningen senast 2025 (dvs. investera i kampen mot global avskogning) – 31 %
 • – Införa gratis kollektivtrafik senast 2020 – 30 %
 • – Investera i forskning och planering när det gäller avlägsnande av koldioxid – 28 %
 • – Verka för en elproduktion som till 100 % kommer från förnybar energi senast 2050 – 26 %
 • – Verka för nya industrianläggningar med låga koldioxidutsläpp senast 2025 – 23 %
 • – Förbjuda plastkassar senast 2020 – 20 %
 • – Stoppa tillverkningen av bilar med bensin- eller dieselmotorer senast 2030 – 15 %
 • – Säkerställa att nya byggnader är (nära)nollenergibyggnader senast 2020 – 10 %
 • – Säkerställa att befintliga byggnader renoveras till (nära)nollenergibyggnader senast 2050 – 6 %
 • – Inget av detta – 5 %
 • – Klimatförändringarna finns inte över huvud taget – 3 %
 • – Vet inte – 10 %

Europeiska investeringsbanken (EIB) offentliggjorde, i samarbete med det internationella marknadsundersökningsföretaget YouGov, den sjätte och sista serien av EIB:s klimatundersökning där man har undersökt medborgarnas inställning till klimatförändringarna i EU, USA och Kina. Denna sista resultatomgång handlar om medborgarnas förväntningar på EU när det gäller att bekämpa klimatförändringarna och vilka klimatstrategier de helst vill se.

Enligt undersökningen anser svenskarna att internationella organisationer och den nationella regeringen har den viktigaste rollen när det gäller att bekämpa klimatförändringarna, följda av lokala myndigheter och EU. 18 % av svenskarna upplever att de får stöd från företagens sida i sina klimatåtgärder och klimatvänliga beteenden. Detta är 7 procentenheter fler än de som upplever att de får stöd från EU (11 %) men endast 1 procentenhet fler än de som upplever stöd från den nationella regeringen (17 %). I Sverige delas denna uppfattning om EU av 16 procentenheter färre medborgare än i Europa överlag, där 27 % av EU-medborgarna upplever att EU backar upp deras klimatåtgärder.

Svenskarna anser generellt sett inte att de offentliga institutionernas åtgärder är ändamålsenliga för att bekämpa klimatförändringarna. 34 % anser att de internationella organisationerna bedriver ett ändamålsenligt arbete, men endast 31 % anser att de nationella regeringarna har fungerande politiska klimatstrategier. På samma sätt anser 31 % att de lokala myndigheterna vidtar ändamålsenliga åtgärder, och strax därefter kommer EU med två procentenheters skillnad (29 %). Det bör noteras att dessa åsikter varierar kraftigt beroende på respondenternas ålder, där den yngre generationen har en mer positiv inställning, särskilt när det gäller EU:s åtgärder. 36 % av befolkningen i åldersgruppen 18–34 år anser att de åtgärder som EU vidtar är ändamålsenliga, men denna uppfattning delas endast av 22 % av svenskarna i åldersgruppen 55+.

På frågan om vilka tre klimatstrategier som de skulle genomföra om de vore premiärministrar svarade 34 % svenskarna att de skulle stoppa användningen av kol för elproduktion senast 2025 och 31 % att de skulle stoppa avskogningen, också detta senast 2025. Avskogningen är också en av de högst prioriterade frågorna bland övriga EU-medborgare.

På regional nivå anser 42 % av EU-medborgarna och 41% av de kinesiska medborgarna att man från politiskt håll bör prioritera att stoppa avskogningen senast 2025. 30 % av de amerikanska medborgarna ser dock hellre att man prioriterar målet med att all elproduktion ska vara förnybar senast 2050.

Emma Navarro, EIB:s vicepresident med ansvar för klimatåtgärder och miljö har kommenterat EIB:s klimatundersökningsresultat på följande sätt:
”De senaste resultaten av EIB:s klimatundersökning framhäver de höga förväntningar som medborgarna har på EU när det gäller att bekämpa klimatförändringarna. Detta bekräftar den ledande roll som EIB måste spela och dess ansvar, som EU:s klimatbank och världens största multilaterala finansiär av klimatrelaterade projekt runt om i världen. Tidigare undersökningsresultat har framhävt behovet av större klimatinsatser från den privata sektorn och stora åtaganden från medborgarna själva. Mot bakgrund av alla dessa resultat kommer vi att fortsätta öka våra investeringar och stimulera till privata sådana för att påskynda samhällets övergång till grönare tillväxtmodeller och bidra till genomförandet av Parisavtalet.”

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in