Sverige har Nordens mest ojämställda pensioner

By on 26 januari, 2023
Foto: Sveriges Kvinnoorganisationer

I Sverige är skillnaden mellan kvinnors och mäns pensioner störst i Norden, 28 procent. Minst är pensionsgapet på Island, 5 procent, följt av Danmark, 8 procent. Det visar en ny rapport från Sveriges Kvinnoorganisationer. Att pensionsgapet skiljer sig så mycket i de olika nordiska länderna beror på att våra pensionssystem ser olika ut.

Att kvinnor utför mer obetalt arbete och oftare arbetar deltid har stor inverkan på svenska kvinnors pensioner, eftersom varje intjänad krona påverkar pensionen i vårt system. I Danmark och på Island finns istället en allmän ålderspension som är lika för alla, varefter tjänstepensioner läggs ovanpå, vilket minskar den negativa effekten.

I Sverige förstärks dessutom skillnaderna i pension av systemet för tjänstepension. Inget annat nordiskt land har så stora skillnader i tjänstepension som Sverige (48 procent.) Det beror bland annat på att det svenska tjänstepensionssystemet överkompenserar arbetstagare med löner över taket i den allmänna pensionen, vilket oftast är män. I Norge är den totala avsättningen till den allmänna pensionen och tjänstepensionen istället procentuellt lika för löner under och över taket.

– Mycket kan göras för att minska gapet mellan kvinnors och mäns pensioner i Sverige. Tjänstepensionssystemet kan reformeras, en jämn fördelning av deltidsarbetet uppmuntras och obetalt omsorgsarbete kompenseras mer än idag. Om ofrivilligt deltidsarbete skulle ge inbetalning till tjänstepensionen så skulle det också spela stor roll för kvinnors pensioner, säger Jenny Andersson, sakkunnig i socialförsäkringsfrågor på Sveriges Kvinnoorganisationer. 

Justeringar inom ramen för nuvarande system räcker dock inte för att utjämna skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner i Sverige. För att åstadkomma det krävs att pensionssystemet reformeras i grunden.

– Sverige bör undersöka möjligheterna att reformera pensionssystemet med inspiration från Danmark och Island, vars pensionssystem är mer jämställda, ekonomiskt hållbara och har högre förtroende i befolkningen, säger Jenny Andersson, sakkunnig i socialförsäkringsfrågor på Sveriges Kvinnoorganisationer. 

Rapporten Gender Equal Pensions in the Nordic Region ges ut av Nordiska ministerrådet och bygger på ny data från de nordiska statistikmyndigheterna. I kortversionen Jämställda pensioner- 20 förslag som minskar pensionsgapet mellan kvinnor och män, presenteras Sveriges Kvinnoorganisationers samtliga förslag.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Sveriges Kvinnoorganisationer

You must be logged in to post a comment Login