All posts tagged "HD"

 • HD sänkte domar för upplopsmän

  Idag den 14 mars meddelades domarna från högsta domstolen för två män som tidigare dömts för grovt sabotage mot blåljusverksamhe efter upploppet i Sveaparken. De två männen hade överklagat sina domar till både hovrätten och högsta domstolen....

  • Posted mars 14, 2023
  • 0
 • HD klargör sakägares rätt att yttra sig i planärenden

  Den 10 juli 2019 meddelade HD dom i mål Ö 2153–18 som avsåg huruvida mark- och miljödomstolen (MMD) skulle ha berett sakägare i form av en fastighetsägare och fastighetens nyttjanderättshavare tillfälle att yttra sig innan det att...

  • Posted augusti 2, 2019
  • 0