All posts tagged "Jordbruk"

 • Så mycket minskar ekoarealen i år

  Ekologiska Lantbrukarna har gått igenom de ansökningar för jordbrukarstöd som lantbrukare gjort under våren 2023, och resultatet visar att den ekologiska jordbruksarealen har minskat med cirka 100 000 hektar under 2023. Det innebär att eko-andelen går från...

  • Posted september 25, 2023
  • 0
 • Jordbruksutvecklingen i hela Sverige ska stärkas

  I budgetpropositionen för 2024 presenterar regeringen en långsiktig satsning på SLU Grogrund, som är ett kompetenscentrum vars huvuduppgift är att utgöra ett kunskapsnav för svensk växtförädling. Från och med 2024 föreslås finansieringen öka med 10 miljoner kronor...

  • Posted september 22, 2023
  • 0
 • 250 miljoner kronor finns till projekt i jordbruk

  250 miljoner kronor finns till projekt, för mer resurseffektiva och hållbara jordbruk. I den svenska strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP, är budgeten nästan femdubblad för samarbetsprojekt inom miljö- och klimatområdet jämfört med föregående period 2014 –...

  • Posted september 2, 2023
  • 0
 • Stöd med anledning av torkan bör riktas

  Den 13 juli fick Jordbruksverket i uppdrag att föreslå hur ett ekonomiskt stöd till jordbruksföretag som drabbats av årets torka kan utformas. Efter diskussioner med lantbruksnäringen, länsstyrelsen och myndigheter i våra grannländer lämnar vi nu två förslag...

  • Posted augusti 4, 2023
  • 0
 • Mikroorganismer viktigaste faktorn för kolbindning

  Jorden innehåller tre gånger mer kol än atmosfären och utför en viktig kolsänka. Att mikroorganismerna spelar den överlägset viktigaste rollen för lagring av kol i jorden är enligt forskarna värdefull information i kampen mot klimatförändringarna och förbättringen...

  • Posted augusti 2, 2023
  • 0
 • Tre utmaningar för att minska jordbrukets klimatavtryck

  Det nationella klimatmålet innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045, man har också målet att svensk livsmedelsproduktion ska öka. En sådan ökning innebär, i dagens kunskapsläge, att utsläppen ökar från jordbrukssektorn...

  • Posted juli 24, 2023
  • 0
 • Örebro kommun arrenderar ut mark för jordbruksändamål

  Just nu finns chansen att arrendera mark på över 100 hektar för jordbruksändamål i Kvinnersta, en möjlighet för nystart eller kanske expansion för lantbrukare. Örebro kommun arrenderar nu ut mark i Kvinnersta för jordbruksändamål. Marken som arrenderas...

  • Posted februari 2, 2023
  • 0
 • Nu öppnar stöd till jordbruket

  Den 3 januari öppnar projekt- och investeringsstöden samt stöden inom Leader för ansökningar. Syftet är att öka konkurrenskraften och hållbarheten i svenskt jordbruk, bidra till levande landsbygder samt underlätta för unga lantbrukare att ta över eller starta...

  • Posted januari 3, 2023
  • 0
 • Tio miljarder till hållbar matproduktion

  Den 2 december påbörjar Jordbruksverket slututbetalningarna av 2022 års jordbrukarstöd. Totalt betalas drygt 10 miljarder ut till Sveriges lantbrukare innan årsskiftet. Stöden bidrar till konkurrenskraftiga företag, levande landsbygd, miljömässig hållbarhet och ökad matproduktion. Slututbetalningarna innebär att de...

  • Posted december 5, 2022
  • 0
 • Åtgärder inom skogs- och jordbruk kan öka kolsänkan

  Återvätning av dikade torvmarker, kolinlagring i åker- och betesmark samt beskogning av nedlagd jordbruksmark skulle med rätt åtgärder kunna minska utsläpp och öka kolupptag motsvarande cirka 2 miljoner ton koldioxid per år. Det visar en ny analys...

  • Posted december 1, 2022
  • 0