All posts tagged "Remiss"

 • Förslag om ökad flexibilitet i föräldrapenningen

  Större valfrihet och flexibilitet och förbättrade möjligheter att kombinera familjeliv, och ett högt deltagande på arbetsmarknaden. Det är syftet med det förslag som Socialdepartementet nu remitterar som innebär att antalet möjliga dubbeldagar i föräldrapenningen utökas och att...

  • Posted april 14, 2023
  • 0
 • Regeländringar för A-traktorer

  Förslag om regeländringar för A-traktorer skickas på remiss, de förslag om ändrade regler för A-traktorer som Transportstyrelsen tidigare presenterat skickas nu på remiss av regeringen. – Det är brådskande att öka trafiksäkerheten när det gäller A-traktorer. Regeringen...

  • Posted november 16, 2022
  • 0
 • Länets aktörer uppmanas att tycka till om framtidens infrastruktur

  Med målet att skapa bättre förutsättningar för hållbara transporter i länet skickar Region Örebro län ut Länsplanen för regional transportinfrastruktur i Örebro län för 2022-2033 på remiss. – Länsplanen är en viktig vägvisare som ska peka ut...

  • Posted oktober 7, 2021
  • 0
 • Regeringen föreslår öppnande av mer idrott och publik

  Regeringen presenterade igår i ett förslag med lättnader för antal deltagare i arrangemang och möjligheter till publik på 500 personer som ska gälla from 17 maj om smittläget tillåter. Förslaget ska skickas på remiss. – Det är och...

  • Posted maj 1, 2021
  • 0
 • ​Förslag till ny organisation i Lindesbergs kommun ut på remiss

  Först lades kultur- och fritidsnämnden ned. Sedan avvecklades beredningsgruppen för kultur- och fritidsfrågor. Nu har revisionsbyrån KPMG tagit fram ett nytt förslag till ny nämnd- och förvaltningsorganisation i Lindesbergs kommun som de politiska partierna får ta ställning...

  • Posted maj 5, 2020
  • 0
 • ESV stödjer inte en tillfällig sänkning av drivmedelsskatterna

  Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss för promemorian Sänkt skatt på drivmedel. ESV avstyrker förslaget om sänkt skatt på drivmedel och anser att tillfälliga undantag från gällande regler bör undvikas. Ett alternativ till promemorians förslag vore...

  • Posted september 25, 2019
  • 0
 • V kritiskt till att strejkrättsförslag skickas på remiss

  Fredag 1 november meddelade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att övergångsregeringen kommer skicka förslaget om en inskränkt strejkrätt på remiss, Vänsterpartiet är starkt kritiskt till förslaget och kommer att rösta nej om det läggs fram i riksdagen. – Vi...

  • Posted november 5, 2018
  • 0
 • Handlingsplan för bredbandsutbyggnaden i Örebro län på remiss

  Region Örebro län lämnar handlingsplan för bredbandsutbyggnaden i Örebro län på remiss. Handlingsplanen har som syfte att tydliggöra roller, ansvar och pekar på ett antal aktiviteter som behöver genomföras för att verka för en heltäckande utbyggnad av...

  • Posted juni 20, 2018
  • 0
 • Förslag till ett idrottspolitiskt program ute på remiss

  Fritidsnämnden i Örebro kommun arbetar strategiskt för att alla som bor och verkar i kommunen – oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning – ska kunna utöva fysisk aktivitet, idrotts- och motionsaktiviteter utifrån sina egna förutsättningar och...

  • Posted december 11, 2017
  • 0
 • Nya förslag för bättre miljöhänsyn på remiss

  Nu finns ett färdigt förslag till nya målbilder för miljöhänsyn i skogen. Det handlar bland annat om hänsyn till träd och buskar med höga naturvärden och om miljöhänsyn vid dikesrensning. Förslaget går nu ut på remiss. Sedan...

  • Posted mars 25, 2017
  • 0