All posts tagged "Riksrevisionen"

 • Ineffektiva försök att korta vårdköer

  Regeringen har gjort flera satsningar för att korta väntetiderna inom vården. Riksrevisionens granskning visar att satsningarna haft små effekter, och att väntetiderna fortfarande är långa. Svensk hälso- och sjukvård har förhållandevis goda resultat, men långa väntetider har...

  • Posted juni 15, 2023
  • 0
 • Sverige inte redo att hantera gamla solceller

  Sverige är inte redo att hantera stora förväntade framtida mängder av uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad. Regeringen, Naturvårdsverket och Energimyndigheten behöver vidta åtgärder för att dessa produkter ska kunna återanvändas eller materialåtervinnas så långt som möjligt. Antalet solenergi-...

  • Posted juni 13, 2023
  • 0
 • Välkommet bidrag till lärandet

  Riksrevisionen har nu publicerat sin granskningsrapport av det nationella smittskyddet, rapporten är ett välkommet bidrag till det viktiga gemensamma lärande som vi behöver för att som samhälle stå bättre rustade inför nästa pandemi. Riksrevisionen har granskat det...

  • Posted maj 28, 2023
  • 0
 • Sveriges nationella smittskydd behöver stärkas

  Det nationella smittskyddet fungerar bra i ett normalläge, men behöver stärkas för att öka förmågan att hantera framtida pandemier. Brister i regelverk, otillräckliga system och data för nationell övervakning, och ett delat ansvar för vårdhygien påverkar smittskyddets...

  • Posted maj 25, 2023
  • 0
 • Myndigheternas digitala tjänster behöver bli bättre

  Statliga myndigheters arbete med att utveckla digitala tjänster går långsamt och har kvalitetsbrister, som gör det svårt för privatpersoner att fullt ut använda tjänsterna. Myndigheterna behöver förbättra de digitala tjänsterna, och regeringen behöver intensifiera arbetet med att...

  • Posted april 5, 2023
  • 0
 • Vanligt med trakasserier och hot mot statligt anställda

  Att anställda trakasseras och hotas är ett omfattande problem vid många statliga myndigheter, visar Riksrevisionens granskning. Oftast hanteras detta på ett bra sätt, men mindre myndigheter behöver utökat stöd. Riksrevisionen har granskat hur vanligt det är med...

  • Posted november 27, 2022
  • 0
 • Omfattande brister i kontrollen av statsbidrag till studieförbund

  Staten ger årligen närmare två miljarder kronor i statsbidrag till studieförbundens folkbildningsverksamhet. Riksrevisionens granskning visar att kontroll och uppföljning brister i alla led, och att det finns tydliga indikationer på att statsbidraget går till annat än folkbildning....

  • Posted september 29, 2022
  • 0
 • Försvarsmaktens personalförsörjning underfinansierad

  Det svenska försvaret saknar sedan flera år ett stort antal soldater, sjömän och gruppbefäl. Riksrevisionens granskning visar att underskottet är koncentrerat till några få organisationsenheter, och att det framför allt beror på att resurser och infrastruktur inte...

  • Posted september 7, 2022
  • 0
 • En schablon för skolpengen bör införas

  Skolpengen infördes i samband med valfrihetsreformen för skolan, och har varit viktig för att elever ska kunna välja skola. Riksrevisionens granskning visar att systemet har vissa nackdelar, och att regeringen bör se till att en nationellt bestämd...

  • Posted juli 4, 2022
  • 0
 • Omfattande brister i underlagen till mer än varannan reform

  Majoriteten av de största reformerna i Sverige under 2000-talet har baserats på underlag med betydande brister. Av de reformer som har gått att utvärdera är det bara hälften som uppnått sina mål eller förväntade effekter, visar Riksrevisionens...

  • Posted juni 7, 2022
  • 0