Tänkt mötesplats för föreningar

By on 25 juni, 2022
Under hösten fortsätter det långsiktiga arbetet med att utveckla Lindbackaskolan (bilden) till Mötesplats Lindbacka.
Bild: LindeKultur

Lindbackaskolan – den nya högstadieskolan som ersatt Stadsskogsskolan – är tänkt att bli föreningarnas mötesplats i Lindesberg. ”Lindbackaskolan har stor potential att kunna bli en intressant och spännande mötesplats för många olika typer av aktiviteter”, enligt Tillväxtförvaltningen.

Samtidigt konstateras att det inte är aktuellt med något allaktivitetshus i Stadsskogsskolan.

Under våren har föreningar fått tillgång till Lindbackaskolans nya idrottslokaler. Ett prioriterat fokus har handlat mycket om identifiera och hantera praktiska frågor som alltid uppstår när nya fastigheter börjar användas av olika målgrupper med olika behov.

”Uppstarten har gått bra”, enligt Magnus Sjöberg – förvaltningschef på Tillväxtförvaltningen med ansvar för bland annat kultur och fritid: ”De nya lokalerna uppskattas både av föreningarna som av besökare. Förutom alla träningar har också cuper med övernattning arrangerats. Under våren har även arbetet med att börja erbjuda fler föreningar möjlighet att kunna boka andra lokaler än enbart idrottslokaler på Lindbackaskolan påbörjats. En dialog pågår exempelvis med de föreningar och sällskap som idag hyr lokaler på Sandströms där målbilden är att kunna erbjuda mer ändamålsenliga lokaler på Lindbackaskolan”.

Under hösten fortsätter det långsiktiga arbetet med att utveckla Mötesplats Lindbacka:

Lindbackaskolans arkitektur är utformad på ett sätt som bjuder in till olika typer av möjliga aktiviteter på olika platser i skolan – både inomhus som utomhus, förklarar Magnus Sjöberg:

”Förutom idrottslokalerna (där en del av kommunens idrottsföreningar bokar träningstider), finns också möjlighet att kunna boka exempelvis bildsalen, musiksalarna med tillhörande studios, hemkunskapslokalerna och många fler utrymmen där exempelvis mindre mer intima uppträdanden skulle kunna genomföras. Det finns även lokaler där förslagsvis föreningsmöten kan äga rum med närhet till pentrymöjligheter om man önskar förtära något också. I mitten av skolan finns också en större öppnare mötesplats som också går att använda till olika typer av uppträdanden och/eller event.”

”Lindbackaskolan har stor potential att kunna bli en intressant och spännande mötesplats för många olika typer av aktiviteter. Vår förhoppning är att allt fler ska upptäcka dessa möjligheter och fina lokaler som bidrar till att Lindbackaskolan framöver kan bli den mötesplats som vi hoppas att den ska kunna bli – för många olika målgrupper”, enligt Magnus Sjöberg.

”Inte aktuellt med allaktivitetshus i Stadsskogsskolan”

”Om Stadsskogsskolan ska vara ett allaktivitetshus är inte på agenda nu eftersom Socialförvaltningen och kommunala bostadsbolaget FALAB tillsammans nu ska få till ett äldreboende och andra typer av bostäder. Om det framöver också kan ge fler synergier återstår att se – visionsarbetet tillhör just nu FALAB/LIBO med dess styrelse”, förklarar Bengt Storbacka (S) – kommunstyrelsens ordförande: ”Tankar om ett allaktivitetshus handlar just nu om hur vi bättre kan utveckla användandet av nya Lindbackaskolan, t ex för föreningar, mötesplats för ungdomar, träffpunkter mm. Utformandet av ett sådant allaktivitetshus hoppas vi ha förslag på under hösten/vintern.”

”Stadsskogsskolan ska bli ett särskilt boende för äldre till att börja med. Man planerar nu för 60 platser. Dessutom finns planer för andra bostäder, som t ex ungdomsboende. I första steget är det alltså utvecklingen av ett äldreboende som gäller men det finns och har också funnits tankar om att kunna ha gemensamhetslokaler, t ex behålla en slöjdsal, något annat utrymme för att kunna ha olika aktiviteter, eventuellt trygghetsboende med gemensam matsal mm. Om det kan innebär möjlighet att hyra ut åt föreningar i en framtid, får vi se”, enligt Bengt Storbacka.

”Önskemål om allaktivitetshus där alla föreningar kan samlas”

Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning i Lindesberg framförde önskemål om ett allaktivitetshus där alla föreningar kan samlas på rådets senaste sammanträde 1 juni 2022.

Kultur- och fritidschef Kristina Öster informerade rådet om att Sandströms lokaler på Banvägen i Lindesbergs ska avvecklas. ”Tillväxtförvaltningen har haft ett informationsmöte med de föreningar som idag har lokaler i Sandströms. Där har man bett om att få in information från föreningarna om vilka lokalbehov man har. Dialog med de enskilda föreningarna pågår nu kring att hitta alternativa lokaler. Ett mål är att kunna samnyttja kommunens lokaler bättre. Positivt är att flera föreningar tar egna initiativ. Ingen förening kommer att bli av med sin lokal på Sandströms innan man har funnit en alternativ lokal att använda istället”, enligt protokollet.

I Nora samarbetar föreningsliv och Nora kommun med flera om att anordna Träffpunkt Äntligen Måndag. Det är en mötesplats främst för äldre. Där säljs fika till självkostnadspris och man kan umgås. Träffpunkt Äntligen Måndag drivs i samverkan mellan föreningar som Röda korset, Väntjänsten och PRO samt Nora kommun och vårdcentral.

”I Lindesbergs kommun finns servicepunkter i Fellingsbro, Guldsmedshyttan, Ramsberg, Ullesätter och Vedevåg där man kan träffas under liknande förhållanden som i Träffpunkt Äntligen Måndag. I centrala Lindesberg finns inget motsvarande. Kulturchef Kristina Öster och ordförande Bengt Storbacka delges program från Träffpunkt Äntligen Måndag och är positiva till om föreningarna i Lindesberg går samman och tar initiativ till att föreslå något liknande”, enligt protokollet.

Kultur | Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login