Tidspress i klassrummet mindre än två minuter per elev

By on 25 juni, 2024
Arkivbild

Majoriteten lärare uppger i Sveriges Lärares nya rapport ”En ohållbar klassrumssituation”, att de i ganska eller mycket låg utsträckning kan tillgodose alla elevers behov i undervisningssituationen.

På en 60-minuterslektion har läraren mindre än två minuter till varje elev.

– Vi kommer inte ge oss. Lärarna drabbas av en oerhörd samvetsstress och våra elever förtjänar bättre. Det är dags att Sverige sluter upp kring en fungerande skola, där alla elever får stöd utifrån sina förutsättningar och där lärarna har möjlighet att utföra sitt jobb. Det gäller våra barns framtid, säger Anna Olskog, ordförande för Sveriges Lärare.  

Rapporten visar att nio av tio lärare anser att större möjlighet till undervisning i liten grupp skulle ha stor betydelse. Likaså skulle undervisning i halvklass och nivågrupperad undervisning förbättra situationen avsevärt. 

Sveriges Lärare kräver att klass- och elevgruppstorlekar regleras för att bättre kunna möta elevernas behov, att möjligheterna för undervisning i halvklass och mindre grupper ökas, att stödundervisning säkerställs för elever som behöver det, att lärarnas tid till för- och efterarbete regleras för att värna kärnuppdraget och främja undervisningen samt att nedskärningarna stoppas och att investeringar görs i skolan för att uppfylla skollagen och läroplanerna. 

Några av resultaten i rapporten ”En ohållbar klassrumssituation – Lärarnas upplevelse av att inte räcka till för alla elever”:

  • Majoriteten av lärare kan i ganska eller mycket låg utsträckning tillgodose alla elevers behov i undervisningssituationen. Det handlar både om de allt för stora klasserna/elevgrupperna och att en stor andel av eleverna har olika svårigheter och behov som kräver extra insatser. Samtidigt vet vi sedan tidigare att det inte finns resurser att ge alla elever särskilt stöd trots att de behöver och har rätt till det. 
  • De lärare som har svarat att de i mycket låg utsträckning har förutsättningar att tillgodose alla elevers behov i undervisningssituationen tender att i högre utsträckning rapportera att det på fler lektioner är en störande ljudnivå, att en stor del av undervisningstiden går åt till att hålla ordning samt att studieron är så pass dålig att eleverna inte lär sig det de ska. 
  • Åtta av tio lärare svarar att konsekvensen av att de inte kan tillgodose alla elevers behov är att elever inte når så långt som de skulle kunna göra. Sju av tio lärare svarar att duktiga elever inte får den stimulans de behöver. Majoriteten av lärare svarar även att det endast är de elever som har störst behov som får hjälp och stöd. 
  • Ungefär nio av tio lärare svarar att det skulle ha ganska eller mycket stor betydelse med större möjlighet att undervisa i liten grupp. Mer än åtta av tio lärare svarar att det skulle ha ganska eller mycket stor betydelse om det fanns större möjligheter att undervisa i halvklass, att undervisningsgruppernas storlekar reglerades samt att det fanns större möjlighet att ge nivågrupperad undervisning i vissa moment/ämnen. 

Sverige
Örebronyheter

Källa: Sveriges Lärare

You must be logged in to post a comment Login