Tillväxtförvaltningen säger nej till samarbetsforum för kulturen i Lindesberg

Av på 12 augusti, 2019

Tjänstemännen i tillväxtförvaltningen (förvaltningschef Magnus Sjöberg och kulturchef Kristina Öster) föreslår politikerna i kommunstyrelsens tillväxtutskott att avslå medborgarförslaget om att inrätta ett kommunalt samarbetsforum för kulturen i Lindesberg.

”Kulturverksamhet är ett av de kommunala grunduppdragen och förvaltningen har särskild kompetens inom området. Det saknas därför anledning att ha ett råd för kulturfrågor”, skriver Magnus Sjöberg och Kristina Öster som föreslår utskottet att föreslå kommunstyrelsen besluta: ”Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att förvaltningen redan arbetar med frågan om att skapa en mötesplattform genom Kultursamtal en gång per år”.

Tisdag 13 augusti kommer politikerna i kommunstyrelsens tillväxtutskott att behandla frågan. Ledamöter i utskottet är ordförande Irja Gustavsson(S), Nafih Mawlod (S), Jonas Kleber (C), Fredrik Vessling (V), Pär-Ove Lindqvist (M), Jan Hansson (M) och Jari Mehtäläinen (SD). Ersättare i utskottet ät Joacim Hermansson (S), John Omoomian (S), Maria-Pia Karlsson (C), Ulf Axelsson (V), Markus Lundin (KD), Inger Griberg (MP) och Björn Larsson (-).

Före valet var alla partierna positiva till samarbetsforum

Före valen 2018 var alla politiska partier i Lindesbergs kommun positiva till förslaget om att skapa ett officiellt samarbetsforum med representanter för kommunen (politiker och tjänstemän), den ideella sektorn (ideellt verkande föreningar och grupper) och yrkesverksamma kulturaktörer (kulturella och kreativa näringar) för ömsesidigt stöd och samverkan kring kulturens roll och möjligheter i kommunens utveckling.

Så här svarade partierna före valet på frågan: Om kulturpartiet (om det fanns) lade fram detta förslag i kommunfullmäktige – hur skulle ni då rösta? Ja, Nej eller Vet ej (nedlagd röst)?

Socialdemokraterna (Irja Gustavsson): JA: Alla forum som leder till utveckling är positiva.

Sverigedemokraterna (Jari Mehtalainen): JA: Vi tror att all form av samarbete som främjar det svenska kulturarvet är viktigt.

Moderaterna (Pär-Ove Lindqvist): JA: Vi är positivt inställda till kulturting eller olika former av samarbetsgrupper.

Centerpartiet (Susanne Karlsson): JA: Vi tror på samarbetsforum inom kultur/föreningslivet.

Miljöpartiet (Agneta Nilsdotter): JA: Samarbete är alltid bra! Varför finns inte detta redan?

Vänsterpartiet (Maria Odheim): JA

Kristdemokraterna (Markus Lundin): JA: Vi skulle rösta ja men frågan är för stor för att kunna besvara här.

Liberalerna (Nils Detlofsson): JA: Bra idé. Kan fungera som ett näringslivsråd men inom kulturområdet.

Landsbygdspartiet (Mats Lagerman): JA

Medborgarförslag om kommunalt samarbetsforum för kulturen i Lindesberg som nytt rådgivande organ

I januari 2019 lämnade 28 medborgare i Lindesbergs kommun in ett medborgarförslag om att inrätta ett kommunalt samarbetsforum för kulturen i Lindesberg som nytt rådgivande organ:

“Vi medborgare i Lindesbergs kommun som undertecknat detta medborgarförslag föreslår:

Skapa ett officiellt samarbetsforum med representanter för kommunen (politiker och tjänstemän), den ideella sektorn (ideellt verkande föreningar och grupper) och yrkesverksamma kulturaktörer (kulturella och kreativa näringar) för ömsesidigt stöd och samverkan kring kulturens roll och möjligheter i kommunens utveckling.

Sedan Kultur- och fritidsnämnden lades ned 2014 – för att ersättas av Beredningsgruppen för kultur och fritid som avvecklades 2017 – finns inte längre något officiellt samarbetsforum i Lindesbergs kommun med fokus på kulturfrågor.

Därför behövs ett rådgivande samarbetsorgan där berörda politiker och tjänstemän från kommunen tillsammans med representanter från intressegrupper kan träffas för att informera varandra och tillsammans fungera som kompetens- och erfarenhetsstöd till berörda nämnder och förvaltningar i kommunen.”

Tillväxtförvaltningens tjänstemän bedömer att det inte behövs fler råd

Så här är Lindesbergs kommun organiserat

Tjänstemännen i tillväxtförvaltningen (förvaltningschef Magnus Sjöberg och kulturchef Kristina Öster) har nu förberett ärenden inför politikernas beslut i kommunstyrelsens tillväxtutskott – och de förslår utskottet att föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att förvaltningen redan arbetar med frågan om att skapa en mötesplattform genom Kultursamtal en gång per år.

“Medborgare har lämnat förslaget att skapa ett officiellt samarbetsforum mellan representanter för Lindesbergs kommun (politiker och tjänstepersoner), den ideella sektorn (föreningar och grupper) och yrkesverksamma kulturaktörer, för ömsesidigt stöd och samverkan gällande kulturens roll och möjligheter i kommunens utveckling. Enligt förslaget ska det rådgivande organet ska fungera som kompetens- och erfarenhetsstöd till nämnder och förvaltningar i kommunen. Organet ska också fungera för informationsutbyte.

I Lindesbergs kommun finns tre rådgivande organ. Enligt förslaget ska detta råd fungera på motsvarande sätt som de övriga. Förvaltningen bedömer att fler råd inte behövs och föreslår därför att ett samarbetsforum i form av ett rådgivande organ inte inrättas.

Emellertid är samverkan och informationsutbyte viktiga i alla frågor. Det finns goda perspektiv att ta tillvara från den ideella sektorn och enskilda medborgare. Förvaltningen planerar därför inrätta en plattform som möts en gång per år under namnet Kultursamtal. Vid Kultursamtal deltar tjänstepersoner, politiker och intresserad allmänhet och/eller förening.

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet: De råd som för närvarande finns riktar sig till särskilda målgrupper (Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning och Kommunala pensionärsrådet) eller ett speciellt område (Brottsförebyggande rådet) medan kulturverksamhet är ett av de kommunala grunduppdragen och förvaltningen har särskild kompetens inom området. Det saknas därför anledning att ha ett råd för kulturfrågor.

Politik | Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in