Tillväxtutskottet blir egen tillväxtnämnd i Lindesbergs kommun

Av på 17 september, 2020

Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun kommer att föreslå att tillväxtutskottet blir tillväxtnämnden från och med 1 januari 2021 och att tillväxtnämnden ska ha nio ledamöter och nio ersättare. Tillväxtutskottet ansvarar idag för bland annat kommunala kultur- och fritidsverksamheten, biblioteksverksamhet, näringslivsutveckling och turism.

Förslaget till ny organisation behandlas av kommunstyrelsen 22 september utifrån remissvaren från de politiska partierna där de är eniga: Tillväxtutskottet (med ansvar för bland annat kulturfrågor) bör bli en egen tillväxtnämnd från 2021. Men det råder delade meningar om hur många ledamöter nämnden ska ha – 9 eller 11 ledamöter.

Målet – en kostnadseffektiv organisation
Först lades kultur- och fritidsnämnden ned. Sedan avvecklades beredningsgruppen för kultur- och fritidsfrågor. Nu gör Lindesbergs kommun en ny genomlysning av kommunens befintliga nämnd- och förvaltningsorganisation. I uppdraget ingår även att ge förslag till förändringar i den politiska organisationsstruktur för att kunna uppnå en kostnadseffektiv organisation som ger bästa möjliga service för Lindesbergs kommuns medborgare.

Projektet startade 1 oktober 2019 och har sitt projektslut 31 december 2020. Projektet kommer att kunna redovisa olika delförslag, som kan beslutas och/eller genomföras från projektstart 1 oktober 2019 fram till nästa mandatperiod 2023. Organisationskonsultfirman KMPG har på uppdrag genomfört en utredning med förslag till ny politisk organisation, Utredningen och frågeställningar har partierna i kommunfullmäktige fått för remissyttrande under perioden 1 maj till 15 juli 2020.

Tydligare politiskt ansvar – men dyrare
Om förslaget till en ny politisk organisation antas kommer kostnader för politisk verksamhet (demokrati) öka under perioden 2021–2022 med ca 250.000 kr/år, enligt kommundirektören. Men genom att fördela ett tydligt politiskt ansvar och en tydlig styrning så kommer förändringar i organisationsstruktur att uppnå en kostnadseffektivare organisation, enligt KPMG:s utredning.

En konsekvens av att den politiska organisationen förändras är att tjänstemän och förvaltning behöver anpassas så den överensstämmer i beslutsstruktur och reglementen. Berörda nämnder och förvaltningar kommer nu via sina samverkansgrupper få information och sedan medverka i framtagning av risk- och konsekvensbeskrivningar, enligt kommundirektören

Tillväxtförvaltningens uppgifter

  • Tillväxtförvaltningen utför idag de beslut och uppdrag som tillväxtutskottet (blivande tillväxtnämnd) fattar inom dessa ansvarsområden:
  • Kulturenheten – ansvarar för bland annat kulturfrågor, bibliotek och kulturhistoriska arkivet.
  • Näringslivsenheten – ansvarar för bland annat frågor gällande näringsliv, turism och landsbygdsutveckling.
  • Vuxenutbildning – drivs till största delen på Masugnen i Lindesberg.
  • Arbetsmarknadsenheten – kommunens resurs för att hjälpa människor utan sysselsättning vidare mot studier och arbete.

Politik | Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in