Tillväxtutskottet med ansvar för kulturfrågor kan bli egen tillväxtnämnd i Lindesbergs kommun

Av på 26 juli, 2020
Ett av förslagen till ny politisk organisation i Lindesbergs kommun.

De politiska partierna i Lindesbergs kommun är eniga i sina remissvar: Tillväxtutskottet (med ansvar för bland annat kulturfrågor) bör bli en egen tillväxtnämnd från 2021. Men det råder delade meningar om hur många ledamöter nämnden ska ha – 9 eller 11 ledamöter.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna skriver: “Bra förslag att det blir en nämnd. Det blir tydligare organisation och ger möjlighet att renodla nämnden till den mer operativa verksamheten. Det möjliggör också en bredare politisk förankring i partierna – kanske att nämnden bör likställas med kommunens övriga nämnder och ha 11 ledamöter och 11 ersättare”.

Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet är positiva till att tillväxtutskottet bör bli en egen tillväxtnämnd från 2021 – men tycker att det räcker med 9 ledamöter och 9 ersättare.

Miljöpartiet hade inte inkommit med något svar när remisstiden gick ut (15 juli). Landsbygdspartier har meddelat att de avstår från att lämna in remissvar.

Syftet – en mer kostnadseffektiv organisation

Först lades kultur- och fritidsnämnden ned. Sedan avvecklades beredningsgruppen för kultur- och fritidsfrågor. Nu har revisionsbyrån KPMG tagit fram ett nytt förslag till ny organisation i Lindesbergs kommun som de politiska partierna tagit ställning till.

Syftet med omorganisationen är att det ska leda till en mer kostnadseffektiv organisation och tydligare styrning – såväl politiskt som förvaltningsmässigt – som ger bästa möjliga service för Lindesbergs kommuns medborgare.

Revisionsbyrån KPMG skriver i sin genomlysning och översyn av Lindesbergs kommuns befintliga nämnds- och förvaltningsorganisation om utskotten (tillväxtutskottet och utskottet för stöd och strategi):

“Utskottens uppdrag har växt sedan 2017 och det är framför allt Tillväxtutskottet (som bland annat ansvarar för kulturfrågor) som fått ett större ansvarsområde som innefattar både strategiska VAD-frågor och operativa HUR-frågor. Vår rekommendation är att utskotten avskaffas och istället ersätts med ett arbetsutskott (KSAU) som bör ansvara för beredning av strategiska frågeställningar inför kommunstyrelsens sammanträden. Operativa frågor som idag hanteras av utskotten överförs till en nämnd (Tillväxtnämnd)”.

Ansvarsområden för tillväxtförvaltningen

I den nuvarande organisationen är tillväxtutskottet ett beredande utskott till kommunstyrelsen – men utskottet fungerar och agerar i viss mån som en beslutsfattande nämnd då beslutsbefogenheter inom ett antal områden delegerats till utskottet.

Tillväxtutskottet har 7 ledamöter och 7 ersättare med Irja Gustavsson (S) som ordförande och Jonas Kleber (C) som vice ordförande.

Tillväxtförvaltningen utför de beslut/uppdrag som tillväxtutskottet har fattat inom dessa ansvarsområden:

  • Kulturenheten med ansvar för kulturfrågor, bibliotek och kulturhistoriska arkivet. (Ansvaret för kulturskolan ligger på barn- och utbildningsnämnden).
  • Näringslivsenheten med ansvar för bland annat frågor gällande näringsliv, turism och landsbygdsutveckling.
  • Vuxenutbildning drivs till största delen på Masugnen i Lindesberg.
  • Arbetsmarknadsenheten är kommunens resurs för att hjälpa människor utan sysselsättning vidare mot studier och arbete.
  • Tillväxtutskottets har även ansvar för mark- och exploatering, infrastruktur, konsumentrådgivning, landsbygdsutveckling och flyktingmottagande.
Politik | Länet
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in