Tillväxtverket hanterar nytt statligt stöd till filmbranschen

By on 20 augusti, 2022
Foto: Tillväxtverket

Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att hantera det nya statliga stödet till filmbranschen. En första utlysning för ansökningar kommer att göras under hösten och samtliga beslut för beviljat stöd fattas innan årsskiftet.

Det övergripande målet med stödet är att öka antalet spelfilmer, dokumentärer och dramaserier, som helt eller delvis produceras i Sverige och därmed bidrar till positiva samhällsekonomiska effekter.

– Tillväxtverket ser positivt på införandet av stöd till produktion av audiovisuella verk. Det stärker konkurrensvillkoren för den svenska film- och tv-branschen och för Sverige som inspelningsland. På sikt räknar vi också med att stödet kommer ha positiva effekter för besöksnäringen och landsbygden, säger Tillväxtverkets generaldirektör, Elisabeth Backteman.
En första utlysning kommer göras senare i höst och inför det arbetar Tillväxtverket med att utforma villkor för stödet, kriterier för bedömning, ansökningsblanketter, digital hantering av ansökningar, samt kommunikation av stödet.

– Tillväxtverket ser fram emot att hantera detta stöd, som ligger väl i linje med myndighetens övergripande uppdrag att främja en hållbar tillväxt och växande företag i alla delar av Sverige, säger Elisabeth Backteman.

Som grund för utformningen av stödet ligger den utredning som Tillväxtverket och Stiftelsen Svenska Filminstitutet genomförde 2017 i syfte att utreda lämpligheten i och förutsättningarna för att införa någon form av produktionsrabatt för film. I rapporten Fler filminspelningar till Sverige – genom stärkta konkurrensvillkor för internationell filmproduktion (Ku2018/00640), dras slutsatsen att det finns en snedvriden negativ konkurrens för svensk audiovisuella sektorn och för Sverige som inspelnings land. Detta urholkar kompetens och kapacitet i Sverige.

Kultur | Sverige
Örebronyheter

Källa: Tillväxtverket

You must be logged in to post a comment Login