Tobaksfria patientmöten en del av Region Örebro läns nya tobakspolicy

By on 10 juni, 2017

Regionstyrelsen antog under fredagen en ny tobakspolicy som syftar till att stödja det hälsofrämjande arbetet inom Region Örebro län. Det innebär att regionen fortsätter att aktivt arbeta för att minska tobaksanvändningen. Policyn riktar sig till patienter, invånare och medarbetare. Chefer och medarbetare ansvarar gemensamt för att tobakspolicyn efterlevs.

– Alla patientmöten som regionens medarbetare har ska vara tobaksfria. De anställda som önskar sluta med tobak ska erbjudas stöd från regionen genom bland annat tobaksavvänjning och subventionerade tobaksavvänjningsläkemedel med upp till 1 500 kronor under tre månader. Det är också viktigt att alla medarbetare som nyrekryteras informeras om regionens tobakspolicy, säger Jihad Menhem (V), regionråd.

Region Örebro län är sedan hösten 2015 ansluten till Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025. Detta för att långsiktigt bidra till att minska invånarnas rökvanor och rökrelaterade sjukdomar samt till regionens omfattande vårdinsatser och kostnader.

I Örebro län, år 2012-2015, röker 12 procent av befolkningen i åldrarna 16-84 år dagligen, och 11 procent snusar dagligen. Det finns flera olika tobaksavvänjningsmetoder med god effekt att tillgå. Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder från 2011 nås bäst resultat med kvalificerat rådgivande samtal, det vill säga stöd hos tobaksavvänjare.

Tobaksfri region innebär att:

  • Arbetstiden är rökfri.
  • Inga tobaksprodukter säljs i regionens lokaler (gäller Karlskoga lasarett från och med hösten 2018).

Arbetet med en tobaksfri region har som mål att:

  • Alla regionens inomhusmiljöer är rökfria.
  • Rökfria zoner finns runt våra hälso- och sjukvårdsanläggningar senast 2019.
  • Ha helt tobaksfria patientmöten.

Region Örebro läns medarbetare:

  • Har en rökfri arbetstid.
  • Röker endast utanför arbetstid och i civila kläder som inte används i patientkontakt.
  • Medarbetare som vill bli tobaksfria erbjuds tobaksavvänjning samt subventionerade tobaksavvänjningsläkemedel med upp till 1 500 kronor under tre månader.

Region Örebro läns chefer:

  • Ansvarar för att informera om policyn, och se till att den efterlevs samt tar upp avvikelse från reglerna med sina medarbetare.

Hälsa | Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login