Transportstyrelsens har kartlagt besiktning i glesbygd

Av på 15 januari, 2021

De allra flesta fordonsägare i Sverige har i dag en kortare väg till närmaste besiktningsstation än innan besiktningsmarknaden omreglerades 2010. Men de 9 600 bilägare i sju orter i norra Sverige som tidigare haft tillgång till mobila stationer får nu längre avstånd till närmaste station. Transportstyrelsen bedömer dock att företagen på besiktningsmarknaden kan komma att hitta lösningar även i glesbygd.

Tillgängligheten har generellt sett förbättrats mer i Götaland- och Svealandsregionerna. I glesbygdskommunerna i Norrlandsregionerna finns vissa områden med klart längre avstånd till närmsta besiktningsstation. Foto: Liza Simonsson
Transportstyrelsen har på regeringens uppdrag kartlagt och analyserat besiktningsmarknadens möjligheter att besikta fordon i hela landet och särskilt i glesbygd. I dag överlämnades rapporten till regeringen.

– Antalet besiktningsstationer har ökat över tid sedan avregleringen. Det har förbättrat tillgängligheten för besiktning. Förbättringarna har även kommit bilägare i glesbygdskommuner till del, om än inte i lika hög utsträckning som för landet som helhet, säger Josefin Hallenberg, utredare på Transportstyrelsen.

I år kommer Svensk Bilprovning att upphöra med den mobila besiktningsverksamhet som bedrivits på sju orter i norra Sverige. Nedläggningen berör 9 600 bilägare som därmed får påtagligt längre till närmsta besiktningsstation.

– De mobila stationerna har funnits på respektive ort ett fåtal veckor varje år. Således handlar det om en tillgänglighetsförsämring mellan två och sex veckor per år, säger Josefin Halleberg.

2010 hade 94,6 procent av landets bilägare som mest 25 kilometer till närmsta besiktningsstation. 2019 var motsvarande siffra 97,3 procent.

I glesa landsbygdskommuner har medelavståndet minskat från 19,4 till 15,2 kilometer mellan 2010 och 2019. I mycket glesa landsbygdskommuner har medelavståndet i stort sett varit oförändrat kring 26 kilometer under samma tidsperiod.

Ur ett glesbygdsperspektiv har tillgängligheten generellt sett förbättrats mer i Götaland- och Svealandsregionerna. I glesbygdskommunerna i Norrlandsregionerna finns vissa områden med klart längre avstånd till närmsta besiktningsstation.

Transportstyrelsens bedömer att det finns förutsättningar att bedriva besiktningsverksamhet i glesbygd med lönsamhet inom ramen för nuvarande regler. Verksamheten i glesbygd kan behöva anpassas efter de förutsättningar som råder där.

– Flera besiktningsföretag har gett uttryck för att de har konkreta planer på hur man framöver kan anpassa och utvidga verksamheten i glesbygd. Det kan handla om såväl nya tekniska lösningar som organisatoriska anpassningar, säger Josefin Hallenberg.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Transportstyrelsen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in