Trygghetsberedningen föreslår kraftsamling

By on 14 december, 2022
Arkivbild

Trygghetsberedningen föreslår kraftsamling för barn och unga, Trygghets­beredningen har överlämnat del­betän­kandet Vägar till ett tryggare samhälle, Kraft­samling för barn och unga.

Leif Jakobsson, ord­förande för den parla­menta­riska trygg­hets­bered­ningen, har i dag lämnat över Trygg­hets­bered­ningens andra del­betän­kande till Justitie­departe­mentet. Det handlar om sam­hällets förmåga att före­bygga dels barns och ungas involve­ring i gäng­krimi­nalitet, dels våld i barns och ungas nära rela­tioner.

Trygg­hets­bered­ningen till­sattes i mars 2020 och består av represen­tanter från samt­liga riksdags­partier. Kom­mitténs över­gripande upp­drag och mål­sätt­ning är att bistå regeringen med under­lag till utform­ningen av en kunskaps­baserad och brett förank­rad kriminal­politik. Varje år görs en del­redo­visning av kom­mitténs slutsatser.

Politik
Örebronyheter

Källa Justitiedepartementet
SOU 2022:67 Vägar till ett tryggare samhälle – Kraft­samling för barn och unga – regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/12/sou-202267/

You must be logged in to post a comment Login