Turistbyrån i Lindesberg till biblioteket i väntan på utredning

Av på 23 augusti, 2021

Tillväxtförvaltningen i Lindesbergs kommun lämnar stationshuset i Lindesberg under augusti och då kommer Turistbyrån – som numera ingår i Kultur- och fritidsenheten – att fysiskt flytta in i huvudbibliotekets lokaler. 

”Under hösten kommer vi att utreda hur turismverksamheten kan bedrivas i framtiden med utgångspunkt i våra resurser kopplat till verksamhetens uppdrag”, förklarar Kristina Öster – kultur- och fritidschef.

Sedan 1 januari 2021 är Tillväxtnämnden en egen nämnd med egen förvaltning (Tillväxtförvaltningen) där Kultur- och fritidsenheten är den största enheten med ansvar för bland annat Turistbyrån som efter sommaren lämnar stationshuset i Lindesberg och flyttar in i huvudbibliotekets lokaler.

Lindesbergs kommun tar samlat grepp om turism och besöksnäring

Ansvaret för kommunens turismverksamhet och besöksnäring behöver samordnas, enligt tillväxtnämnden i Lindesbergs kommun. Ett projekt ska därför ta fram förslag till organisation för samordningsansvar för arbetet med kommunens attraktivitet, platsutveckling och varumärke.

”Idag arbetar flera aktörer med frågorna. Avsaknaden av en uttalad strategi för platsen Lindesbergs kommuns utveckling och attraktivitetsarbete gör det svårt för aktörerna att leverera uppdragen som anges i stadgar och bolagsordning. Idag finns det ingen uttalad funktion som samordnar arbetet mellan aktörer”, enligt förstudien som pekar på två effektmål:

  • Mål 1: Lindesbergs kommun har genom den nya organisationen ett stärkt arbete kring platsens identitet och skapar attraktivitet för boende och besökare;
  • Mål 2: Varumärkesplattformen är väl implementerad i organisationen och används internt och externt för att marknadsföra kommunen.

Idag arbetar flera aktörer med frågorna:

  • Tillväxtnämnden: Ansvarar för kommunens turismverksamhet.
  • Kommunstyrelsen: Stöd och vägledning till företag, där även besöksnäringsföretag ingår.

Länet | Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur
Besök Linde AB: Kommunalt bolag i syfte att ansvara för drift och utveckling av i bolagskoncernen ingående besöksanläggningar. Inom denna verksamhet ska bolaget vara ett instrument i utvecklingen av kommunen som en attraktiv och efterfrågad bostads-, besöks- och verksamhetsort. Bolaget ska kunna anordna arrangemang i Lindesbergs kommun i syfte att göra kommunen mer attraktiv och efterfrågad som bostads-, verksamhets- och besöksort.
Destination Bergslagen – en samverkan mellan kommunerna i norra Örebro län: Föreningen har till ändamål att verka för en effektiv turistverksamhet inom samtliga medlemskommuner som främjar medlemmarnas ekonomiska intressen och utvecklar turismen och dess besöksnäring. Föreningens verksamhet bedrivs via aktiv samverkan mellan föreningen och Destination Bergslagens besöksnäring, Region Örebro län och övriga intressenter inom medlemskommunerna. Föreningen ska arbeta för att skapa förutsättningar för att få fler besökare och turistentreprenörer till vårt område.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in