UNDP efterlyser tillfällig basinkomst för världens fattigaste kvinnor

By on 5 mars, 2021

Ökad fattigdom och ojämlikhet mellan könen, till följd av COVID-19-pandemin, kan förhindras med hjälp av en tillfällig basinkomst för hundratals miljoner kvinnor i världens utvecklingsländer. Det visar en ny rapport från FN:s utvecklingsprogram (UNDP).

Kvinnor har generellt drabbats hårdare än män av pandemin. De har förlorat inkomster och lämnat arbetsmarknaden i högre utsträckning och tagit på sig en större del av vårdarbetet. Enligt en ny rapport från UNDP kan en tillfällig grundinkomst (tempory basic income, TBI) bidra till både ekonomisk trygghet på kort sikt och samtidigt bana väg för framtida investeringar som motverkar systematisk ojämlikhet mellan kvinnor och män.

Det storskaliga basinkomstsystem som UNDP föreslår visar att en månadsinvestering på 0,07 procent av utvecklingsländernas BNP kan ge ekonomisk trygghet för 613 miljoner fattiga kvinnor i arbetsför ålder. Det skulle generera välbehövliga inkomster, minska ekonomisk stress och ge utsatta kvinnor mer ekonomisk kontroll över sina egna liv.

”Bara genom att omfördela 0,07 procent av sin BNP varje månad kan regeringar vidta betydelsefulla åtgärder för att säkerställa överlevnad för kvinnor som lever under allvarlig socioekonomisk stress i denna svåra tid,” säger UNDP:s chef Achim Steiner.

Det tillfälliga basinkomstsystem som UNDP undersökt är inte en åtgärd vars storlek passar alla, utan kan anpassas och skalas upp för att ge stöd till fler. Genom att exempelvis höja investeringarna till 0,18 procent av BNP kan ekonomiskt stöd nå 1,32 miljarder kvinnor. För att skala upp ytterligare och nå alla de 2 miljarder kvinnor som lever i utvecklingsländer krävs 0,31 procent av BNP.

”Sådana meningsfulla investeringar hjälper inte bara kvinnor och deras familjer att hantera pandemins effekter, utan kan också ge utsatta kvinnor möjlighet att fatta självständiga beslut om pengar, försörjning och livsval,” menar Steiner.

Det är angeläget att agera omedelbart för att se till att kvinnor får tillgång till sociala skyddssystem, säger rapportförfattarna, eftersom krisen har påverkat kvinnor annorlunda än män.

Kvinnodominerade yrken runt om i världen tenderar att ha lägre löner, saknar ofta socialt skydd och finns till stor del inom sektorer som påverkats hårt av pandemin, såsom vårdsektorn och besöksnäringen. Kvinnor har också tagit på sig en större andel obetalt arbete, tvingats lämna sina arbetstillfällen och mött en kraftig ökning av våld i hemmet samtidigt som nedstängningar tvingat många kvinnor att stanna hemma.

Utöver att stötta kvinnor att få ihop pengar till daglig överlevnad, så menar rapportens författare att en tillfällig basinkomst specifikt riktad till kvinnor kan minska klyftan mellan män och kvinnor som lever i fattigdom, genom att ge kvinnor ekonomiskt oberoende och balansera kontrollen över ekonomiska resurser inom hushållet.

”Ojämlikhet mellan könen kvarstår genom ojämna inkomster och ojämn arbetsfördelning. Och även om en tillfällig basinkomst inte är en lösning som hjälper alla, hjälper det kvinnor att öka sina möjligheter just nu under denna kris. Det ger en period av ekonomisk stabilitet som tillåter kvinnor att organisera sina liv utifrån sina egna intressen och behov,” säger Raquel Lagunas, chef för UNDP:s Gender Team.

Miljontals kvinnor arbetar i den informella sektorn eller som obetald arbetskraft, och de är ofta de främsta vårdgivarna för barn och äldre. Även i de länder där det finns sociala skyddssystem kan utsatta kvinnor lätt falla mellan stolarna då de inte alltid uppfyller kraven för att erhålla stöd.

Tillfällig basinkomst för kvinnor är inte ett universalmedel som enskilt erbjuder lösningen på problemet, tydliggör författarna till rapporten. Åtgärder som dessa måste åtföljas av andra förändringar på institutionell nivå för att stärka skyddet och ge långsiktiga resultat, menar UNDP:s chefsekonom.

”Många av de länder vi applicerat uträkningarna på har inte tillräckliga sociala skyddsnät, arbetslöshetsförsäkringar eller finansiella transaktionsmöjligheter som omfattar alla kvinnor i behov av stöd. Så vi tittar inte bara på den här tillfälliga lösningen för att skydda kvinnor under pandemin, utan vi samarbetar även med regeringar för att skapa långsiktiga investeringar i socialt skydd,” säger UNDP:s chefsekonom George Gray Molina.

Den föreslagna tillfälliga basinkomsten är inte ett substitut utan ett komplement till de globala riktlinjer som redan finns. Den bör åtföljas av långsiktiga åtgärder som är inriktade på strukturella förändringar, såsom lagstiftning och hantering av diskriminerande normer.

UNDP leder FN:s socioekonomiska arbete för att hantera effekterna av Covid-19-pandemin och genomför sociala och ekonomiska insatser för återhämtning över hela världen. Detta inkluderar UNDP:s arbete med att stötta länder att införa nya eller utöka tillfälliga basinkomster och andra sociala skyddssystem. UNDP arbetar tillsammans med ett flertal partners för att säkerställa att jämställdhet är en integrerad del av insatserna.

Världen
Örebronyheter

Källa: UNDP

You must be logged in to post a comment Login