Unik utbildningsinsats inom förskolan i Hallsbergs kommun

By on 2 november, 2021
Arkivbild

I Hallsbergs kommun pågår nu en unik utbildningsinsats i Traumamedveten omsorg (TMO). Insatsen görs för all personal i Hallsbergs kommuns förskolor och handlar om att ge förståelse och kunskap om bemötande kring barn och ungdomar som utsatts för allvarliga händelser tidigt i livet.
 
Under 2020-2022 får samtlig personal i förskolan utbildning i traumamedveten omsorg (TMO) via Rädda barnen.

Utbildningen syftar till att fördjupa kunskaperna och vägleda pedagogerna i att förstå och bemöta grundläggande behov hos barn och unga som utsatts för allvarliga och traumatiska händelser. Traumatiska händelser kan bero på allt ifrån vanvård, sexuella övergrepp, exponering för våld i hemmet eller upplevelser från krig och flykt.

Allvarliga händelser i barndomen, inklusive traumatiska upplevelser och kronisk stress, kan leda till förödande effekter för barns och ungdomars utveckling. Genom ett medvetet bemötande kan vuxna i barnets omgivning bidra till en läkningsprocess och minska risken för sämre psykisk och fysisk hälsa senare i livet.

– Det är en unikt stor insats nationellt sett att utbilda all förskolepersonal i hela kommunen, vilket går väl i ihop med att tidiga insatser är en känd nyckelfaktor för att stötta barn och unga som är i behov av stöd. I och med denna utbildningsinsats hoppas vi kunna öka vår kunskap kring hur vi ska bemöta barn och vårdnadshavare som upplevt svåra händelser. Och vi hoppas att utbildningsinsatsen ger oss en ökad förståelse kring hur detta har betydelse för barnens förutsättningar för lärande och trygghet, säger Jenny Stenmark som är utbildningskoordinator inom Bildningsförvaltningen i Hallsbergs kommun.

Denna unika utbildningsinsats inom förskolan har lett till att forskare på Lunds universitet kommer att följa utvecklingen i samband med utbildningen och studera effekterna av dessa tidiga insatser.

Om utbildningsinsatsen Traumamedveten omsorg (TMO)

TMO är en av Skolverkets riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barn och elever. Samarbetet med skolverket pågår från januari 2020 till december 2022 och inleddes med en nulägesanalys där vi fick undersöka vilka utvecklingsbehov vi hade i våra verksamheter kring den här gruppen barn och elever.

Utifrån behovet utformades ett antal insatser, där TMO var en av dessa, som formulerades i en åtgärdsplan som godkändes av Skolverket. Vi beviljades även ekonomiska medel för att kunna genomföra insatserna.

Följeforskning från Lunds universitet på TMO-insatsen i Hallsbergs kommun

Rädda Barnen har ett samarbete med Institutionen för psykologi på Lunds universitet. Docent Elia Psouni leder projektet där även Rädda Barnens utbildningar i Traumamedveten omsorg för familjehemsföräldrar (TMO-F) utvärderas sedan 2020. Nu ska alltså även effekten av Traumamedveten omsorg i förskolan utvärderas.

Studien kommer att titta på om utbildning i Traumamedveten omsorg påverkar förskolepersonals självupplevda kontroll på plats på avdelningen (till exempel tron på förmågan att kunna bemöta barn med utmanande beteende) och på om utbildning i TMO ökar kunskapen om trauma och traumamedvetna värderingar.

Det finns väldigt få vetenskapliga studier som undersöker effekterna av utbildning i Traumamedveten omsorg både internationellt och i Sverige.

Örebro län | Hallsberg
Örebronyheter

Källa: Hallsbergs kommun

You must be logged in to post a comment Login