Utökat stöd till gemensam FN-fond i Afghanistan

By on 24 juni, 2022
Foto: Daniel Zetterlund/Sida

Biståndsmyndigheten Sida har beslutat ge ytterligare 200 miljoner till FN:s gemensamma fond i Afghanistan. Totalt uppgår stödet nu till drygt 300 miljoner kronor. En redan svår situation, till följd av torka, matosäkerhet, utdragen konflikt, folkfördrivning och covid-19-pandemin, har förvärrats ytterligare sedan talibanernas maktövertagande i augusti 2021.

97 procent under fattigdomsgränsen

Trots ett omfattande humanitärt stöd under vintern och återupptaget långsiktigt bistånd för att tillgodose människors grundläggande behov – som utbildning, hälsovård och möjlighet till försörjning – uppskattar FN att nästan hela den afghanska befolkningen, 97 procent, kan hamna under fattigdomsgränsen under 2022.

– Under fältresor till Kabul, Kandahar och Mazar-e-Sharif i april och juni såg vi att FN-organisationerna gör ett mycket bra arbete med påtagliga resultat och lokalbefolkningen deltar aktivt och har inflytande. FN-fonden ger människor tillgång till bland annat grundläggande samhällsservice och möjlighet till försörjning. Arbetet har också ett tydligt jämställdhetsperspektiv, säger Maria Lundberg, chef för Afghanistanenheten på Sida.

Kraftsamling av FN-stödet

I december 2021 beslutade Sida att bidra med 101,5 miljoner och har nu beslutat om att ytterligare 200 miljoner kronor ska betalas ut under 2022 – totalt 301,5 miljoner.

Stödet från Sida bidrar till att FN-systemet gemensamt och samordnat kan lägga grunden för långsiktiga insatser. Totalt årligt svenskt bistånd i Afghanistan 2021 var 976 miljoner kronor, varav långsiktigt utvecklingssamarbete utgjorde 655 miljoner och humanitärt stöd 321 miljoner.

The Special Trust Fund for Afghanistan startades i december 2021 för att kraftsamla FN-stödet och länka samman humanitär hjälp, utvecklingsbistånd och fredsbyggande insatser. I dagsläget ingår 17 FN-organisationer i fonden. Fonden administreras av FN:s utvecklingsprogram UNDP och deras Multi-Partner Trust Fund Office och ger stöd till den afghanska befolkningen, utan inblandning från talibanstyret.

Stärker jämställdhetsperspektivet

Med tanke på att respekten för mänskliga rättigheter försämrats i Afghanistan, särskilt vad gäller kvinnors och flickors rättigheter, är det nödvändigt för FN och det internationella samfundet att stärka jämställdhetsperspektivet och ha gemensamma plattformar för att påverka.

Sidas aktiva engagemang i att inrätta FN:s gemensamma fond i Afghanistan har lett till att Sverige formellt valts till medordförandeskap av andra givare och FN-organisationerna i fonden.

– Att Sverige blivit medordförande i The Special Trust Fund for Afghanistan visar att Sida varit aktiva, framåtblickande och konstruktiva, säger Maria Lundberg.

Världen | Afganistan
Örebronyheter

Källa: Sida

You must be logged in to post a comment Login