Utredningar för en trygg sjukförsäkring

By on 15 juni, 2022
Arkivbild

Regeringen har beslutat att tillsätta tre utredningar för en trygg sjukförsäkring, en särskild utredare ges i uppdrag att se över läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden. En särskild utredare ska se över beräkningen av sjuk- och aktivitetsersättningen.

Därtill tillsätts en översyn av genomförda förändringar i sjukförsäkringens regelverk.

– Regeringen har under de senaste åren arbetat med att förstärka sjukförsäkringen och detta är ett led i arbete med att ta tillbaka kontrollen över sjukförsäkringen. Vi ska ha en sjukförsäkring som går att lita på, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Utredning om läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över om läkarens bedömning av arbetsförmågans nedsättning i sjukpenningärenden behöver ges större tyngd.

I dag kan det finnas en skillnad mellan läkarens bedömning av en persons arbetsförmåga och den bedömning som Försäkringskassan gör. Det kan upplevas som svårförståeligt. Regeringen tillsätter därför en utredning som ska analysera orsakerna till att bedömningarna skiljer sig åt och bedöma om läkarens bedömning behöver ges större tyngd i sjukpenningärenden.

Mot bakgrund av att läkare vittnar om att arbete med sjukskrivning är svårt och tidskrävande ska utredaren även analysera om samarbete mellan flera professioner kan stärka bedömningen av patientens arbetsförmåga, behov av sjukskrivning och behov av rehabiliterande insatser, samt underlätta läkares arbete med sjukskrivning, samt hur sådant samarbete kan främjas.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 7 juni 2023.

Regeringen tillsätter utredning om beräkning av sjuk- och aktivitetsersättning

Regeringen tillsätter en utredning om beräkning av sjuk- och aktivitetsersättning. En särskild utredare får i uppdrag att se över dels om hur förmånerna ska räknas över tid, dels hur väl den så kallade inkomstbortfallsprincipen uppfylls.

Sjuk- och aktivitetsersättning räknas om i förhållande till inflationen. När reallönerna ökat, som skett de senaste decennierna, innebär det att gruppen med varaktigt nedsatt arbetsförmåga har fått en relativt sämre utveckling än övriga i samhället.

Syftet med uppdraget är att stärka den ekonomiska tryggheten för personer som har sjukersättning eller aktivitetsersättning genom att säkerställa en ändamålsenlig beräkning av förmånerna, bland annat ska utredningen titta på möjligheten att indexera förmånerna.

Uppdraget ska redovisas senast 1 december 2023.

Regeringen ser över förändringar i sjukförsäkringens regelverk

Regeringen arbetar med att förstärka sjukförsäkringen och har under de senaste åren genomfört ett antal förändringar i sjukförsäkringens regelverk med syfte att öka den ekonomiska tryggheten vid sjukdom. För många människor är det viktiga reformer som har genomförts under en kort tid. Regeringen anser att det är angeläget att följa upp reformerna och ger nu en särskild utredare i uppdrag att utvärdera de beslutade lagändringarna för att säkerställa att de har gett avsett resultat.

Utredaren ska bland annat analysera om den ekonomiska tryggheten för individer har ökat till följd av beslutade lagändringar och hur förändringarna i sjukförsäkringens regelverk har påverkat individernas möjligheter till medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering.

I uppdraget ingår även att analysera de åtgärder som regeringen har genomfört i sjukförsäkringen i syfte att minska effekterna av pandemin.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 mars 2024.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa Regeringskansliet

You must be logged in to post a comment Login